วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

กระทรวงพลังงานหนุนเทคโนโลยีพลังงานสู่วิสาหกิจฯ จังหวัดนครปฐม ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะดึงท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม

นครปฐม200766กระทรวงพลังงานหนุนเทคโนโลยีพลังงานสู่วิสาหกิจฯ จังหวัดนครปฐม ต่อยอดแปรรูปผลิตภัณฑ์ มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะดึงท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นำคณะสื่อมวลชนสัญจรเข้าเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาบัวมหาสวัสดิ์ ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการนำพลังงานทดแทนมาช่วยลดต้นทุนแปรรูปผลิตภัณฑ์ของในกลุ่มวิสาหกิจ และหนุนการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะที่มีความโดดเด่นด้านการแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม โดยมีพลังงานจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ร่วมเยี่ยมชมโครงการมนครั้งนี้

นายสมภพ พัฒนอริยางกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานเพื่อนำไปใช้กับกิจการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทนซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพของกลุ่มวิสาหกิจต่างๆ มีส่วนช่วยในการลดต้นทุนคุณภาพด้านอนามัน พัฒนาต่อยอดให้ผลิตภัณฑ์และบริการของกลุ่มวิสาหกิจและเครือข่ายได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนไปได้ท่ามกลางความผันผวนด้านราคาพลังงานที่ยังคงเกิดขึ้น

ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครปฐมครั้งนี้ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรมหาสวัสดิ์ ซึ่งผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร อาทิ ข้าวตัง ข้าวแต๋น กล้วยตาก มะม่วงกวน โดยกระทรวงพลังงานได้สนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่เพื่อใช้ในโครงการต่างๆ อาทิ
1. โครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล และเครือข่ายพลังงานชุมชน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ระบบ เพื่อให้ความรู้และตระหนักถึงคุณค่าด้านพลังงาน เป็นแบบอย่างที่ดีอันจะนำไปสู่การพัฒนาชุมชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนและส่งมอบเทคโนโลยีอุปกรณ์ในการลดใช้พลังงานและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทนกับกลุ่มเป้าหมายได้ใช้งาน

2.โครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม จำนวน 2 ระบบ เพื่อส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงาน ในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

นอกจากนี้ ได้เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนนาบัวมหาสวัสดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตชาเกสรดอกบัว กล้วยตาก และมีร้านอาหารสำหรับนั่งรับประทาน โดยกระทรวงพลังงานสนับสนุนการใช้ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่จำนวน 2 ระบบ ให้กับโครงการพัฒนานครปฐมให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ซึ่งเป็นงบพัฒนาจังหวัด ปี 2566 จังหวัดนครปฐมที่มีอัตลักษณ์ด้านแปรรูปด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี รองรับการท่องเที่ยวเชิงอาหารและวัฒนธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีพลังงานทดแทนมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกร โดยใช้เทคโนโลยีอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ลดต้นทุนด้านพลังงานในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ช่วยลดระยะเวลาการตากเกสรบัวจากเดิม 8 ชั่วโมงเป็น 4 ชั่วโมง ช่วยในการถนอมอาหารและตากผลผลิตอื่นๆ อาทิ มะม่วงกวน กล้วยตาก ดอกบัวแห้ง และต่อยอดไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ชาจากกลีบบัว ชาจากใบบัว เป็นต้น
นายทรรศชล พุทธรัตนา พลังงานจังหวัดนครปฐม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในภาพรวมกระทรวงพลังงานได้ให้การสนับสนุนเทคโนโลยีด้านพลังงานในจังหวัดนครปฐมในหลายๆ ด้าน ได้แก่ ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 2 x 2 เมตร 134 ตู้, ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 3 x 4 เมตร 4 ระบบ, ระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 6 x 8.20 เมตร 4 ระบบ, เตาเผาถ่านผลิตน้ำส้มควันไม้ ขนาด 200 ลิตร 10 ชุด, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาด 300 วัตต์ 3 ระบบ, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 วัตต์ 11 ระบบ, รถสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,060 วัตต์ 1 ระบบ, ชุดครอบเตาแก๊สประสิทธิภาพสูง 6 ชุด, ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่น้อยกว่า 10 กิโลวัตต์ 4 ระบบ รวมทั้งหลอดไฟ LED 5,498 หลอด หากประชาชน/เกษตรกรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงาน สามารถติดต่อได้ที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 0 3434 0335-6

ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม 092-5462794

Loading