วันอาทิตย์, 23 มิถุนายน 2567

นครปฐม”เริ่มแล้วมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 “

นครปฐมเริ่มแล้วมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66

เริ่มแล้ว มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 27 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2566 ณ โครงการอุทยานการอาชีพชัยพัฒนา ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 21.00 น.

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ที่อำเภอเมืองนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดมหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 พร้อม นายกองเอก พงศธร ศิริสาคร นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม นายชยชัย แสงอินทร์ และนายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดและเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กร ชมรม และเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดนครปฐม

ร่วมกันจัดงาน มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 เป็นการส่งเสริมและดำเนินการตามนโยบายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม โดยสร้างความมั่นคงส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมคุณภาพสินค้า ให้ความสำคัญ กับมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เพิ่มช่องทางการตลาดของสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์เกษตร รวมถึงกล้วยไม้ ไม้ดอก และไม้ประดับ ได้รับ การเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รู้จัก มากขึ้น

ในพิธีเปิด เป็นการรดน้ำผ่านกังหันน้ำและไหลลงสู่พืชผลทางการเกษตร แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของจังหวัดนครปฐม ไม่ว่าจะเป็น พืช ผัก ผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ ประมง ปศุสัตว์ รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกมากมายหลายชนิด ที่ทุกท่านจะได้พบภายในงาน มหกรรมเกษตรและกล้วยไม้นครปฐม 66 ในครั้งนี้

พร้อมชมการจัดแสดงกล้วยไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชผล พืชผัก อย่างสวยงามตระการตา ซุ้มกล้วยไม้นานาชนิด ขอเชิญทุกท่านมาร่วมกัน Check In ถ่ายภาพ ชมนิทรรศการแสดงผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอต่างๆ ที่ผ่านการรับรองในนาม “นครปฐมการันตี” และสนุกกับกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ สร้างอาชีพ และของดีนครปฐมกว่า 170 บูธ อีกด้วย

Loading