วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

นครปฐม” หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมทั้ง 5 หน่วยงานและอาสาสมัครแรงงานร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดร่วมทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

นครปฐม090866หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมทั้ง 5 หน่วยงานและอาสาสมัครแรงงานร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดร่วมทำความดีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.ที่จังหวัดนครปฐม มี 5 หน่วยงานกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐมและอาสาสมัครแรงงานร่วมใจพัฒนาบ้านเกิดร่วมโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ณ วัดลาดหญ้าไทร อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม ซึ่งสำนักงานแรงงานจังหวัดจัดกิจกรรมในลักษณะบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะในชุมชนพื้นที่ เช่น การปรับปรุงพื้นฟูทำความสะอาดสถานที่ราชการหรือพื้นที่สาธารณะของชุมชน การปลูกต้นไม้ การบริจาคโลหิต เป็นต้น

โดยร่วมกับอาสาสมัครแรงงานและเครือข่าย รวมทั้ง
ภาคีเครือข่ายในชุมชน ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระราชกุศล อันจะเป็นการแสดงออก ซึ่งความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎร

สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม
และอาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐม จึงได้ร่วมกันจัดทำโครงการปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีตรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจพัฒนาบ้านเกิด

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อเปิดโอกาสให้อาสาสมัครแรงานได้ร่วมกับภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชนชาชนทั่วไป ได้ทำความดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ อันจะเป็นการแสดงออกซึ่งความดีมีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดนครปฐม อาสาสมัครแรงงานจังหวัดนครปฐมและเครือช่ายต้านแรงงาน รวมทั้งภาคีในชุมชนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐเอกชน ประชาชนทั่วไปจำนวน 40 คนในครั้งนี้

 

Loading