วันเสาร์, 30 กันยายน 2566

เกษตรเขต 2 สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

เกษตรเขต 2 สัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

​กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดแนวทางการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมในการผลิตทางการเกษตรรวมทั้งอนุรักษ์พันธุ์พืชพื้นถิ่น และฟื้นฟูวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเกษตร ซึ่งที่ผ่านมา ได้มีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรม มีการเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตรทางสื่อต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ มีวิวัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องมีการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ และสืบค้นได้สะดวกขึ้น โดยการสำรวจจัดเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น และนวัตกรรมด้านการเกษตรให้เป็นปัจจุบัน

เพื่อให้เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย สามารถนำข้อมูล ภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์ต่ออาชีพอย่างแพร่หลาย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่มีความเกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร นอกจากนี้มีหลายหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ คุ้มครองและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงควรมีการเชื่อมโยงเพื่อสร้างเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการนำองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพัฒนาต่อยอดสร้างนวัตกรรมที่เหมาะสมกับอัตลักษณ์ของพื้นที่ เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุน ก่อให้เกิดรายได้เพิ่ม และมีการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน

​สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้จัดสัมมนาการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติของบุคลากรในระดับเขต จังหวัด และอำเภอ ในการขับเคลื่อนการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร การส่งเสริมด้านนวัตกรรมการเกษตร และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และส่งเสริมให้บุคลากรเกิดเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ และสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนา ซึ่งกิจกรรมการสัมมนาครั้งนี้ ประกอบด้วย
​​1) การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น”

​​2) การบรรยาย หัวข้อ “แนวทางการดำเนินงานการส่งเสริมด้านนวัตกรรมการเกษตร”
​​3) การเสวนากรณีศึกษา “การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นในพื้นที่ภาคตะวันตก”

​​4) การจัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร/การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
​​5) จัดทำแผนการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรและเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น​
มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานภูมิปัญญาท้องถิ่นระดับจังหวัด จำนวน 8 คน เกษตรอำเภอ จำนวน 62 คน ในพื้นที่ 8 จังหวัด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จำนวน 5 คน และวิทยากรจากกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 2 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 77 คน

 

 

Loading