วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

เกษตรเขต 2 ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2566

เกษตรเขต 2 ประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2566

​วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร ได้ติดตามการปฏิบัติราชการ และให้ขวัญกำลังใจ ในการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการระดับเขต ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เกษตรจังหวัด 8 จังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม และจังหวัดสมุทรสาคร ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการ จำนวน 6 คน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง รวมจำนวนทั้งสิ้น 25 คน มีนางสาวเชาวนีฐ์ โคมแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ทำหน้าที่ เลขานุการการประชุม วาระการประชุมโดยสรุป ประกอบด้วย

​​1) ผลการดำเนินงานของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี มีเนื้อหา คือ การขับเคลื่อน BCG Model ตามแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566, การจัดทำ BCG Value Chain สินค้าเกษตรระดับจังหวัดพร้อมด้วยข้อมูลสถานการณ์สินค้า และการขับเคลื่อน BCG ในพื้นที่, การจัดทำข้อมูลต้นแบบการขับเคลื่อน BCG Model ที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ ทั้ง 8 จังหวัด, การขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และการวาดแปลง ประจำปี พ.ศ. 2566, ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืช ระดับภูมิภาค, สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่เขต 2 เป็นต้น
​​2) ผลการดำเนินงานตามแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แนวทางที่ 5; สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่) ของสำนักงานเกษตรจังหวัด
​​3) ผลการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการฯ
และข้อราชการต่าง ๆ

​ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงาน เชื่อมโยงการปฏิบัติงาน และบริหารโครงการ/กิจกรรม ตลอดจนติดตามความก้าวหน้าและร่วมกันแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ทั้งในระดับเขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการภายในเขต 2

 

Loading