วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

เกษตรเขต 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 2/2566

เกษตรเขต 2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW)
ครั้งที่ 2/2566

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จัดสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (Regional Workshop : RW) ครั้งที่ 2/2566 ณ อาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายกฤษ อุตตมะเวทิน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เป็นประธาน นายประสาน ปานคง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี กล่าวรายงาน จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในรอบปีที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ทั้งในระดับเขต จังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการภายใต้การกำกับดูแล รวมทั้งสรุปผลการเรียนรู้และองค์ความรู้จากการดำเนินงานเพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานแต่ละพื้นที่อย่างเหมาะสม กิจกรรม ประกอบด้วย

1) การมอบโล่และประกาศนียบัตรสำหรับกิจกรรมการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร สถาบันเกษตรกร และองค์กรเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี พ.ศ. 2566
2) การนำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงาน ตามแนวทางการดำเนินงานกรมส่งเสริม การเกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3) การแบ่งกลุ่มอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ การขับเคลื่อน BCG Model แบบบูรณาการเชิงพื้นที่ของแต่ละจังหวัดในเขตภาคตะวันตก ตามประเด็นท้าทายที่ได้กำหนดไว้
4) การนำเสนอและสรุปผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่กำหนด

มีบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป ระดับจังหวัด (8 จังหวัด) เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระบบส่งเสริมการเกษตรของสำนักงานเกษตรจังหวัด (8 จังหวัด) เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการ (6 ศูนย์) ผู้สังเกตการณ์ และผู้ดำเนินการจัด รวมทั้งสิ้น 72 คน

 

Loading