วันศุกร์, 29 กันยายน 2566

นาย ธีร์” รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

“นาย ธีร์” รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

วันที่ 5 กันยายน 2566 นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและความปลอดภัยในสถานศึกษา ในการฝึกอบรมครูประจำชั้นเพื่อเป็นนักจิตวิทยาประจำสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 2 ผ่านระบบ Google Meet

นายธีร์ ภวังคนันท์ (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า กระบวนการดำเนินงานที่มุ่งให้การคุ้มครอง ป้องกัน ดูแล แก้ไข ให้ความช่วยเหลือ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียน อย่างมีแบบแผนและมีขั้นตอนที่ชัดเจน โดยครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงานร่วมกับบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีสมรรถนะ และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีทักษะชีวิต มีภูมิคุ้ม กันอย่างเหมาะสม เพียงพอต่อการดำรงชีวิตให้อยู่รอดปลอดภัยจากสภาวะวิกฤติต่าง ๆ ได้ ทำให้ครูมีสมรรถนะในการนำหลักจิตวิทยาไปใช้ในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พร้อมทั้งให้บริการปรับทุกข์ สร้างสุข แก้ไขปัญหาพัฒนาอารมณ์และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน สามารถให้การคุ้มครองช่วยเหลือเด็กนักเรียน ในภาวะวิกฤตรุนแรงได้ และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

 

Loading