วันจันทร์, 11 ธันวาคม 2566

พระปลัดประภาส ปุญญธมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม พระธรรมวิทยากรในโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

 

นครปฐมพระปลัดประภาส ปุญญธมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม พระธรรมวิทยากรในโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2566

ที่จังหวัดนครปฐมนางศรีสุภางค์ พงษ์ศิรี ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดปทุมวนาราม กราบนมัสการพระปลัดประภาส ปุญญธมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมมาบรรยายธรรมโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธรรมภาคปฏิบัติ สวดมนต์ทำวัตรเย็น การบริหารจิตและเจริญสติปัญญา

ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ในปีการศึกษา 2566 เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียน ให้เป็นพลเมืองดีซองชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ในการนี้

ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เป็นอย่างดี เพื่อให้ดำเนินงานโครงการค่ายคุณธรรม ของโรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

บรรยายกิจกรรม ธรรมภาคบรรยายและธรรม
ปฏิบัติ ในวันที่ 25-26 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมพระเสริมรังษี

 

 

Loading