วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง

​​นครปฐมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ที่ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ไตรมาส 1 และ 2) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง โดยมีพระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี เจ้าอาวาสวัดสำโรง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพระปลัดประพจน์ สุปภาโต,ดร.อาจารย์ประจำวิทยาลัยสงฆ์พุทธปัญญา ศรีทวารดี นายณัฐชัย ตุ้มทองคำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางสาวสายพิณ เกิดจันทร์ตรง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นางวาสินี สุขาบูรณ์ วิทยากร นางสาวสมคิด สำราญใจ ผู้ช่วยวิทยากร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวัดสำโรง เข้าร่วมกิจกรรมฯ และพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว

​ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเป็นหน่วยงานภาครัฐที่เป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจ ในความเป็นไทย ปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุข โดยมีภารกิจหลักในการทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมของชาติ และสนองงานสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ รวมถึงสร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย

​จังหวัดนครปฐม มีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายโดดเด่น ซึ่งเป็นรากฐานในการสร้างความเข้มแข็งให้สังคมไทยและเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคม รวมทั้งมีภูมิปัญญาที่สั่งสม สืบทอดและรักษาไว้อย่างรู้คุณค่า อีกทั้งวัฒนธรรมยังเป็นตัวบ่งบอกถึงความเชื่อ ค่านิยม ศาสนา และรูปแบบการดำเนินชีวิต ตลอดจนอาชีพของคน ในท้องถิ่นนั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยแสดงออกในรูปแบบของวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญา ศิลปะการแสดง ฯลฯ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้คนในชุมชนท้องถิ่นเกิดความตระหนัก มีความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูเผยแพร่และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และเห็นคุณค่าความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ขานรับนโยบายอย่างเข้มแข็ง โดยได้เล็งเห็นความสำคัญในคุณค่าแห่งมรดกภูมิปัญญาไทย จึงได้ร่วมกับชุมชนคุณธรรมวัดสำโรง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย (CPOT) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ฟื้นฟู สืบสานภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และ มีการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย ขยายเครือข่ายให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่มั่นคง และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เป็นการฝึกการปั้นดินประดิษฐ์ เพื่อให้เป็นแบบจำลองของดีจังหวัดนครปฐม ซึ่งประกอบด้วยส้มโอ ข้าวหลาม และยำส้มโอ เป็นการเตรียมความพร้อมผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย เพื่อจัดทำเป็นของที่ระลึก ของฝาก ของขวัญ รองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และยกระดับเศรษฐกิจไทย ให้เป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศที่สร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มีข้อได้เปรียบ คู่แข่งขันในหลายประการด้วยกัน อาทิ ทำเลที่ตั้งที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาค ความหลากหลาย ของทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา และอัธยาศัยไมตรีจิตของคนไทย เป็นต้น

 

ชนิดา พรหมผลิน/นครปฐม

Loading