วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

นครปฐม“คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ”

นครปฐม120667คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ”

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ”ระหว่างบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุ่งขวาง

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นางสาวธนนันท์ ศรีสุวะ เกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนางสาวลำดวน สระทองอินทร์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร นางสาวอาภรณ์ อรุณศิริโชค หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช นายสุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์ เกษตรอำเภอกำแพงแสน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกิจกรรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ “คูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ระหว่างบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด กับ วิสาหกิจชุมชนศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุ่งขวาง

โดยมี นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ร่วมแสดงความยินดีในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ณ วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุ่งขวาง ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

โดยมีวัตถุประสงค์ของความร่วมมือ ดังนี้
1. เพื่อให้การสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่นตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม ด้านการเกษตรและเกษตรแปรรูป
2. เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้น สำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียนภายในวิสาหกิจชุมชน
3. เพื่อลดต้นทุนของการผลิตในกิจการด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปภายในวิสาหกิจชุมชน
ทั้งนี้ได้สนับสนุนเครื่องจักรกลการเกษตร รถเกี่ยวนวดข้าว จำนวน 1 คัน มูลค่า 1,680,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

ภายใต้ “โครงการคูโบต้าร่วมมือ เกษตรร่วมใจ” ที่ได้ดำเนินการตอบรับโครงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ประจำปี 2567 ให้แก่วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุ่งขวาง ให้การสนับสนุนกิจการขององค์กรท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน ตามมาตรการส่งเสริมการลงทุน พัฒนาชุมชน และสังคม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดต้นทุนการผลิตในกิจกรรมด้านการเกษตรและแปรรูป

มีความเชื่อมั่นว่า วิสาหกิจชุมชนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรทุ่งขวาง จะนำสิ่งที่ได้รับมอบไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่สมาชิก และชุมชน รวมถึงพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่เกษตรกรกลุ่มอื่นๆ ต่อไป

 

 

Loading