วันอังคาร, 16 กรกฎาคม 2567

รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะทำงานโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรม เดอะ เล็คกาซี่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

โดย นายตฤณ ก้านดอกไม้ ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัย สพฐ. เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยบุคลากรของ สพฐ. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรจาก สพท. ซึ่งเป็นคณะทำงานโครงการฯ เข้าร่วมการประชุม

นายธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเกี่ยวกับทักษะและการเข้าถึงสื่อพัฒนาทักษะทางสมอง (Executive Function : EF) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เพื่อนำไปขยายผลให้กับครูปฐมวัยในสถานศึกษา สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนระดับต่าง ๆ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แผนปฏิบัติการเร่งรัดการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะเร่งด่วน 3 เดือน ที่กำหนดพื้นที่ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนใน 25 จังหวัด และพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วน ตามมาตรา 5 (10) ของประมวลกฎหมายยาเสพติด ตามที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนด นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายของ สพฐ. อย่างเป็นระบบ จึงต้องจัดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักเรียนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

 

Loading