วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

อำเภอ!!!อุทุมพิสัยเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว”

อำเภออุทุมพรพิสัยเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทางเชื่อมโยงสินค้าโอทอป สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตในท้องถิ่นเข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ที่วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง บ้านสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัยโดยมีนายสุริยา บุตรจินดา นายอำเภออุทุมพรพิสัย นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชนในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมนิทรรศการส่งเสริมการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง บ้านสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชื่อมโยงสินค้า โอทอป ที่สะท้อนอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมและชีวิตในท้องถิ่นให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมในชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้ชุมชนได้ตื่นตัวเกิดการรวมพลัง คิดริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาทรัพยากรของชุมชนให้มีคุณค่า สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให่ชุมชนอย่างยั่งยืน และสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวเข้าไปศึกษาเรียนและท่องเที่ยวในชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดปี ต่อไป

นายนนทวัฒน์ โพธิ์ขาว พัฒนาการอำเภออุทุมพรพิสัย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี โดยมีแนวคิดการพัฒนา OTOP รูปแบบใหม่ด้วยนวัตกรรม ให้มีการพัฒนาสินค้า OTOP สนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การสร้างรายได้ โดยการขายสินค้า ผลิตภัณฑ์ งานบริการที่มีอยู่ในชุมชนให้กับนักท่องเที่ยวและสร้างสรรค์ทุกชุมชน ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม เสน่ห์ และ อัตลักษณ์ของชุมชน เพื่อสร้างรายได้เข้าสู่แก่ชุมชนแบบยั่งยืน ป้องการเคลื่อนย้ายแรงงานจากท้องถิ่นไปทำงานที่กรุมเทพมหานคร เพื่อให้ครอบครัวมีความอบอุ่น มีความสุข ให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น โดยการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว และเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแต่ละท้องถิ่น ให้สามารถขยายผลไปยังอำเภออื่นๆ ในจังหวัดศรีสะเกษ ต่อไป

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ

Loading