วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

ชุดปฏิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด “ปิดการฝึกอบรม

ตราด/ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ทําพิธีปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกกําลังประชาชนตําบลชายแดน พื้นที่ตําบลหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

เวลา 11.30 น.วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ศาลาเอนกประสงค์หาดศาลเจ้า หมู่ 3 ต.หาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นาวาเอก อภิรักษ์ กลิ่นหม่น รองผู้อํานวยการศูนย์จัดระบบป้องกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน โดยมี นาวาตรี ศักดิ์ ศรีวิไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด เป็นผู้กล่าวรายงาน นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ ผู้นําท้องถิ่นตําบลหาดเล็ก พร้อมด้วยทัมวิทยากรต่างๆ และหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ ให้เกียรติร่วมพิธีปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนในครั้งนี้ ตามคําสั่งการฝึก ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ได้มอบหมายให้ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ดําเนินการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนของตําบลหาดเล็ก

ชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด ได้ดําเนินการฝึกมาตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2561 บันนี้การฝึกอบรมได้เสร็จสิ้นลงแล้ว มีผู้ผ่านการฝึกอบรมจํานวนทั้งสิ้น 70 คน จึงได้ทําการมอบวุฒิบัตร เพื่อแสดงถึงผู้มีความรู้ความสามารถในการปฎิบัติงานจริงที่ผ่านมา 3 วัน และมีความสามารถในการป้องกันตนเองและหมู่บ้านจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนสนับสนุนการปฎิบัติการทางทหารได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมของส่วนราชการในการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับชุมชน ตลอดจนการปลูกจิตสํานึกให้เกิดความรัก หวงแหนพื้นที่ร่วมกันปกป้องและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศต่อไป โดยการฝึกดังกล่าวมีการฝึกภาคสนามจริงทุกอย่าง การฝึกท่ามือป่าว การฝึกใช้อาวุจริง การฝึกอาวุธจากการยิงปืนท่าต่างๆจริงรวมทั้งการนัดหมายแบ่งหน้าที่พร้อมในการรับสถานการณ์จริงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดหมายได้ ซึ่งการฝึกอบรมจะสามารถนําความรู้ที่ได้รับการฝึกมาอบรมมาไปใช้ได้ในชุมชนและช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆด้านการข่าว การรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านและตําบลได้ เพื่อปลุกจิตสํานึกด้านความรักและเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และมีความเข้าใจการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้มากขึ้นต่อไป

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Loading