วันจันทร์, 29 พฤษภาคม 2566

องคมนตรี เปิดงาน ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

องคมนตรีเปิดงาน“ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จังหวัดศรีสะเกษ


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธานเปิดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 25 ปี ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ร่วมกับศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 12 สิงหาคม 2562 เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อพสกนิกรทั่วประเทศ ตลอดจนเผยแพร่ผลสำเร็จจากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริไปสู่ทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันสืบสานแนวพระราชดำริให้เกิดประโยชน์สุขโดยทั่วกัน


โอกาสนี้ องคมนตรี มอบรางวัลแก่เกษตรกรที่มีผลงานดีเด่น จำนวน 14 ราย พร้อมมอบพันธุ์ส้มโอพระราชทาน และต้นคูณทรงปลูก ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ และปลูกต้นรวงผึ้ง จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ ซึ่งก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 จากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่พระราชทานพระราชดำริให้ส่วนราชการต่างๆ ร่วมกันพิจารณาจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตร เพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ซึ่งประกอบอาชีพทำนาไม่ได้ผล และขาดแคลนน้ำในการประกอบอาชีพ และพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้ช่วยเหลือราษฎรที่มีปัญหาเรื่องดินดาน และจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมให้แก่ราษฎรในพื้นที่รอบศูนย์ฯ รวมทั้งส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ มีพื้นที่ทั้งหมด 540 ไร่ ได้น้อมนำแนวพระราชดำริมาดำเนินการในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปัจจุบันเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ การดำเนินงานมีความก้าวหน้ามาเป็นลำดับสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมสาขาต่างๆ ทั้งด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการประกอบอาชีพในลักษณะแปลงสาธิตต้นแบบ มีการนำองค์ความรู้ที่โดดเด่นมาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมด้านอาชีพจำนวน 18 เรื่อง อาทิ การปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 เกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกมะนาวนอกฤดู การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ยังขยายผลโดยดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่สถานศึกษานำร่อง จำนวน 2 แห่งได้แก่ โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ และโรงเรียนบ้านห้วยตามอญ รวมทั้งจัดทำโครงการหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บ้านวนาสวรรค์ และบ้านพนมชัย ในอำเภอภูสิงห์

จากการดำเนินงานส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่โครงการและหมู่บ้านใกล้เคียง จำนวน 27 หมู่บ้าน ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีผู้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายในศูนย์ฯ แห่งนี้เฉลี่ยปีละ 10,000 คน นอกจากนี้ ยังดำเนินการตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษาและต่อยอดการดำเนินงานโครงการฯ ให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ชัดเจน มีการต่อยอดผลสำเร็จ และค้นหากลยุทธ์ใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานขยายผลที่มีความเหมาะสมกับสภาพภูมิสังคม ทั้งในพื้นที่เป้าหมายเดิมและพื้นที่เป้าหมายใหม่เพื่อให้ครอบคลุมถึงพื้นที่จังหวัดอื่นๆ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯแห่งนี้ สามารถสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนและเป็นกลไกที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในวงกว้างมากยิ่งขึ้นต่อไป

ในช่วงบ่าย เวลาประมาณ 13.00 น. องคมนตรี เดินทางไปยังบริเวณเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ อ่างเก็บน้ำห้วยตึ๊กชู เพื่อปล่อยพันธุ์ปลาและขยายพันธุ์ จากนั้นเดินทางไปยังบ้านนายเกษมศิลป์ เสนาจ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นเกษตรตัวอย่างด้านเกษตรผสมผสานในพื้นที่ขยายผลของศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ เดิมทำอาชีพเกษตรแบบเชิงเดี่ยว จนกระทั่งในปี 2547 ได้เข้ารับการอบรมจากศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ฯ หลักสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียง จึงนำความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาปรับเปลี่ยนมาทำการเกษตรแบบผสมผสาน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการทำนา ปลูกไม้ผล พืชสวน พืชไร่ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการปศุสัตว์ ทำให้เกิดความหลากหลายมากขึ้น ผลผลิตที่ได้นำมาบริโภคในครัวเรือน หากเหลือก็แจกจ่ายและจำหน่าย สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว ประมาณ 985,000 บาทต่อปี ปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้การทำเกษตรแบบผสมผสานให้กับชุมชนและเกษตรกรผู้ที่สนใจทั่วไป

ข่าว/ภาพ บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Loading