อบจ.สุพรรณบุรี”แข่งขันกีฬารวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน”

อบจ.สุพรรณบุรี แข่งขันกีฬา รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน

ที่สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายภูษิต สมจิตต์ รอง ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา อบจ.สุพรรณบุรี รวมใจกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน สายสัมพันธ์ประชาชน ปีที่ 12 โดยมีนายสุวัฒน์ จันทร์สว่าง รอง นายก อบจ.สุพรรณบุรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 10 อำเภอกว่า 1 หมื่น คนเข้าร่วมพิธี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างความรักความสามัคคีของผู้นำชุมชนในตำบล หมู่บ้านกับ อบจ.สุพรรณบุรี และประชาชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของกีฬา และเพื่อให้การเล่นกีฬาและการการออกกำลังกายเป็นสื่อสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งให้แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในตำบลหมู่บ้าน

โดยมีการแข่งขันกีฬา 2 ประเภทคือ กีฬาฟุตบอลจำนวน 10 อำเภอ ประเภทกีฬาพื้นบ้านมี 4 ชนิดได้แก่ กีฬาชักคะเย่อผสม 14 คน วิ่งกระสอบ วิ่งผลัด 4X 50 เมตร และวิ่ง 50 เมตร โยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อาทิ สนามกีฬาครูสันติฟิลล์ คลอง 15 สนามกีฬาพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ โรงพยาบาลดอนเจดีย์ ผู้นำท้องถิ่น สมาคมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน จ.สุพรรณบุรี

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ ทีมข่าวสุพรรณบุรี รายงาน

Close