พ่อเมืองศรีสะเกษปั่นไปเกี่ยวเสริมสร้างการออกกำลังกาย”สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น

พ่อเมืองศรีสะเกษปั่นไปเกี่ยวเสริมสร้างการออกกำลังกาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเมือง Sport City ครั้งที่ 2/2562


เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา 16.00 น นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปั่นไปเกี่ยวเสริมสร้างการออกกำลังกาย สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและเมือง Sport City ครั้งที่ 2/2562 โดยนำปั่นจักรยานจากที่ว่าการอำเภอราษีไศล ถึง บ้านส้มป่อย ระยะทางประมาณ 12 กม. และร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวในนาข้าว โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธราธร แข็งขัน นายอำเภอราษีไศล และนายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดศรีสะเกษ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานในสังกัด สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทาน และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลส้อมป่อย ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นจำนวนมาก ณ แปลงนาโครงการปลูกข้าวในพื้นที่ส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล ในพื้นที่ทำนาจำนวน 3 ไร่ 77 ตารางวา ซึ่งนางสุกัญญา อำนวย เป็นผู้ถวายและมีนายสมบัติ โพธิวัฒน์ เป็นเกษตรกรผู้ทำการเพาะปลูกข้าวตามขบวนการผลิตในรูปแบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี โดยมีศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ จังหวัดสุรินทร์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการกำกับดูแล ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้างการออกกำลังกายให้แก่ข้าราชการและเกษตรกรจังหวัดศรีสะเกษเมือง Sport City ให้มีพลาอนามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ และเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นการลงแขกเกี่ยวข้าวแบบโบราณให้คงอยู่สืบไป

บุญทัน ธุศรีวรรณ … ข่าว/ภาพ
จังหวัดศรีสะเกษ

Close