วิสาหกิจชุมชน อสม.กาญจนบุรี และภาคีเครือข่าย เฮลั่น

กาญจนบุรี วิสาหกิจชุมชน อสม. กาญจนบุรี และภาคีเครือข่าย เฮลั่น! หลังทราบข่าว มทร.พระนคร ได้รับอนุญาตให้ปลูกและสกัดกลั่นกัญชาเพื่อการแพทย์ กัญชาเสรีทางการแพทย์ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล กำลังเดินหน้าขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ

วันนี้ 12 ม.ค. 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวิสาหกิจชุมชน อสม. กาญจนบุรี ร่วมกับภาคีเครือข่ายขานรับนโยบายการปลูกกัญชาเพื่อการแพทย์ โดยมีการ จัดประชุมเสวนาเชิงวิชาการมือวันที่ 27 กรฎาคม 2562 และมีการประชุมขยายผลภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ โดยมี เครือข่ายวิสาหกิจเวชศาสตร์สมุนไพพัฒนาชีวิตครูแห่งประเทศไทยเป็นแกนกลางสำคัญในการดำเนินงาน โดยวันนี้มีจำนวนสมาชิกผู้เข้าร่วมกว่า 35,000 คนทั่วประเทศ และพร้อมดำเนินนโยบายภายใต้กรอบที่กฎหมายกำหนดอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งได้มีการลงนาม M0U กับทาง มทร.พระนคร เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2562 ไปเป็นที่เรียบรอยแล้ว

สำหรับการดำเนินการขั้นตอนต่อไป คือ การรอใบอนุญาติจากคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เพื่อให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติยาเสพติดโทษ 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม 2562) ซึ่งในส่วนของ มทร.พระนคร ได้รับการอนุมัติออกใบอนุญาตผลิต (ปลูกและสกัดกลั่น) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการยาเสพติด และคณะกรรมการ อย. แล้ว ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562 โดยหน่วยงานสำคัญที่กำกับดูแลเรื่องกัญชาเสทางการแพทย์ให้เป็นไปตามกรอบและข้อปฏิบัติของกฎหมาย ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นั่งเป็นประธานคณะกรรมการ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ซึ่งดูแลเกี่ยวกับเรื่องความั่นคงของประเทศ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย) ที่เป็นผู้อนุญาตให้ปลูกกัญชา ได้รวมไปถึงสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ที่กำกับดูแลในเรื่องของตัวบทกฎหมาย ปัจจุบันกัญชายังคงเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย ครอบครอง หรือเสพ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นความผิดและมีโทษตามกฎหมายทั้งจำคุกหรือปรับ เพียงแต่กฎหมายผ่อนปรนให้สามารถนำมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และการศึกษาวิจัยเท่านั้น

ดังนั้น การปลูกและสกัดกลั่นกัญชาเพื่อให้ได้สารแดนนาบิไดออล (CBD) บริสุทธิ์ และเป็นผลิตภัณฑ์ที่มี CBD เป็นสวนประกอบหลักที่ให้ค่ในระดับ ++ (บวก บวก) จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการปลูกกัญชาเกรดทางการแพทย์ในระดับอุตสาหกรรม ด้วยสายพันธุ์ที่ตีปลูกในระบบที่ปลอดภัย ซึ่ง มทร.พระนคร ได้ปักหมุดใช้พื้นที่ ต. แก่งเสี้ยน จ.กาญจนบุรี เพื่อสร้างให้เป็นเขตนวัตกรรมกัญชาทางการแพทย์และวิจัยพัฒนา เนื่องจากเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ แล้วเป็นพื้นที่มีศักยภาพมากๆ

สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ทางรัฐบาลได้มีการตั้งกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหากัญชา กัญชง กระท่อม สภาผู้แทนราษฎร โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ที่จะถึงนี้.

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close