รัอยเอ็ด”แถลงข่าว”บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ปีที่ 27”

ร้อยเอ็ด อลังการผู้คนเนืองแน่นแห่เที่ยวชม”งานแถลงข่าว!!! “บุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย”ปีที่ 27 ประจำปี 2563”.

“เดือนสามคล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย. จัวน้อยเช็ดน้ำตา”

เมื่อเวลา.16.30 น.วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวงานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563. ณ บริเวณเกาะกลางบึงศรีจำรูญ เทศบาลตำบลชัยวารี หมู่ที่ 17 ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยมี -นายสมหวัง วงศ์คำ ปลัดอำเภอ รักษาการ นายอำเภอโพธิ์ชัย กล่าวรายงาน กำหนดการจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 พร้อม-ด้วย หัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานแถลงข่าว!! บุญข้้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย.เชิญชวนและประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณีบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563 ในวันที่ 14-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณสนาม หน้าที่ว่าการอำเภอโพธิ์ชัย พร้อมแนวทางการจัดงาน. มีดังนี้งานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยได้เริ่มจัดครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ 2536 และดำเนินการจัดงานติดต่อกันมาถึงปีนี้เป็นปีที่ 27 ซึ่งเป็นการเป็นงานประเพณีของอำเภอโดยกำหนดจัดงานในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 4 วันบุญข้าวจี่เป็นบุญประจำปีเทศกาลของชาวอีสานเป็นการทำบุญที่ 12 ครอง 14 นีซึ่งกำหนดการกฐิน ในเดือน 3 โดยเริ่มทำตั้งแต่ขึ้น 1 ค่ำของเดือน 3 เป็นต้นมาซึ่งมีกำหนด 30 วันเท่านั้น เท่ากับกฐิน ดังคำพังเพยของอีสานที่ว่า ” เดือน 3 คล่อย เจ้าหัวคอยปั้นข้าวจี่ ปั้นข้าวจี่บ่ใส่น้ำอ้อย. จัวน้อยเช็ดน้ำตา”บุญข้าวจี่ นี้โบราณาจารย์ ยกเป็นบุญพิเศษอันหนึ่งเทียบเท่าบุญผะเหวดและบุญกฐินการจัดงานบุญข้าวจี่ของดีเมืองโพธิ์ชัยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อจะลงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและเผยแพร่ศิลปะการแสดงดนตรีและการละเล่นพื้นบ้าน 2 เพื่อนำมิติทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความสามัคคีและสร้างความปรองดองของคนในชาติ 3 เพื่อนำทุนทางวัฒนธรรมกระตุ้นให้เกิดการสร้างคุณค่าทางสังคมและผลิตผลผลิตจากภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสนับสนุนให้มีการผลิตและจำหน่ายสินค้าศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ตามแนวทางชุมชนท้องถิ่น OTOP นวัตวิถีได้สินค้าทางเกษตรที่เรียกว่าของดีเมืองโพธิ์ชัยในท้องถิ่นของอำเภอโพธิ์ชัยและใกล้เคียงเพื่อส่งเสริมการรับรู้ พี่น้องชาวอำเภอโพธิ์ชัย จึงได้ร่วมกันสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี (ฮีต 12 คอง 14) ตามรอยพ่อหลวง ร.9 ยึดหลักแนวทางเศษฐกิจพอเพียง มาโดยตลอด ประเพณีบุญข้าวจี่ของชาวอีสานที่จัดขึ้นทุกปีถือเป็นบุญประจำปีของชาวอำเภอโพธิ์ชัยฯ

และในปีนี้ คณะกรรมการได้จัดแถลงข่าว งานประเพณีบุญข้าวจี่ ของดีเมืองโพธิ์ชัย ประจำปี 2563. เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองและทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และพี่น้องประชาชน พร้อมใจกันประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วโลกได้รู้ว่า อำเภอโพธิ์ชัย มีวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามมีบุญข้าวจี่ของดีของอำเภอโพธิ์ชัย และ เป็นการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในเชิงวัฒนธรรมประเพณี ยึดหลักแนวทางเศษฐกิจพอเพียง สืบไป

คณิต. ไชยจันทร์ ภาพ/ข่าว

Close