หัองนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี”

ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี


คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดห้องนวัตกรรมศาสตร์ บูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา โดยได้รับเกียรติจากนายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เผยว่า ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ นำเสนอผลงานนวัตกรรมจากงานวิจัย งานที่จดอนุสิทธิบัตร และสิทธิบัตรของอาจารย์ รวมถึงผลงานนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม และสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มารวบรวมที่ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษา และเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ในการส่งเสริมการผลิตบัณฑิตสู่นวัตกรและผู้ประกอบการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม ที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้นักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย นำความรู้ที่ได้รับมาบูรณาการองค์ความรู้ และเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่ ห้องนวัตกรรมคหกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี เปิดวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 18.00 น. หรือเยี่ยมชมได้ทางแฟนเพจ Home Economics Technology, RMUTT สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.099-2935365

Close