กรมส่งเสริมวัฒนธรรม”จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำโครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 และขอความร่วมมือให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

โดยนางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รองประธานคณะกรรมการฯ) นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (ประธานกรรมการฯ) นางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม (กรรมการและเลขานุการ) นางนุจรินทร์ พระภูมี นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ (กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ) นายพิชิต พาวิทยาลาภ รองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม (รองประธานกรรมการ) / ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดนตรีไทย และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มัธยมศึกษา (กรรมการ)

โดยดำเนินการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย จังหวัดนครปฐม ประจำปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ประชุมพิจารณาเพื่อเสนอชื่อเป็นตัวแทนของจังหวัด จำนวน 3 คน แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 1 คน และระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน (ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกชนะเลิศ จำนวน 3 คน) เข้ารับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมต่อไป ซึ่งประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ ระดับภาค 6 ภาค รวมกรุงเทพมหานคร ภาคละ 3 ประเภท (18 คน) เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเกียรติบัตร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระดับจังหวัด 76 จังหวัด ๆ ละ 3 ประเภท (228 คน) ระดับดีเด่น จะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ระดับดี และชมเชย จะได้รับเกียรติบัตรจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรม


​​โครงการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ความสำคัญแก่เยาวชนต้นแบบที่ได้ปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยให้เป็นที่ประจักษ์ในสังคม รวมทั้งเพื่อเปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนได้เผยแพร่การปฏิบัติตามวิถีทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย อันจะพัฒนาไปสู่การเป็นอนาคตของชาติที่มีคุณภาพและคุณธรรม ตลอดจนสามารถขยายผลให้สอดรับกับนโยบายให้เด็กไทยทุกคนเล่นดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะการแสดง อย่างน้อย 1 ชนิด ให้สามารถบังเกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน


​ ผลการคัดเลือกเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด
ระดับประถมศึกษา
​​ชนะเลิศ​​​ได้แก่ เด็กชายอิทธิพล เอี่ยมสะอาด​ ​โรงเรียนวัดบางหลวง
​​รองชนะเลิศ อันดับ 1​ได้แก่ เด็กหญิงศิลิษา ทรัพย์เย็น​โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง
​​รองชนะเลิศ อันดับ 2​ได้แก่ เด็กหญิงนุชจรี ขำบางเลน​​โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร
ระดับมัธยมศึกษา
​​ชนะเลิศ​​​ได้แก่ นายอลงกรณ์ แก้วสุจริต​​โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
​​รองชนะเลิศ อันดับ 1​ได้แก่ นางสาวปภาสินี เต็งทอง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม
​​รองชนะเลิศ อันดับ 2​ได้แก่ นางสาวดวงกมล พิมพ์สินธุ์​​โรงเรียนราชินีบูรณะ
​​ชมเชย​​​ได้แก่ นางสาวณัฐนันท์ พรรณโภชน์​​วิทยาลัยนาฏศิลป
​​ชมเชย​​​ได้แก่ นายชนน ขุนเที่ยงธรรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
​​ชมเชย​​​ได้แก่ นางสาวศิรประภา ศิริวรรณ​​วิทยาลัยนาฏศิลป์
​​ชมเชย​​​ได้แก่ เด็กชายธนกร กรองทอง​​วิทยาลัยนาฏศิลป
ระดับอุดมศึกษา จำนวน 1 คน
​​ชนะเลิศ​​ได้แก่ นายอุกฤษฎ์ เกิดประกอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

​​​​​​
​​​​​​​​​นางสาวชนิดา พรหมผลิน
​​​​​​​​​ผู้สื่อข่าวนิวส์รีพอร์ต นครปฐมอินไซด์
​​​​​​​​​รายงาน

Close