89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ

89.5 วิทยุราชมงคลธัญบุรี อบรมเชิงปฏิบัติการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิชาติ ไก่ฟ้า รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล จัดโดย 89.5 สถานีวิทยุราชมงคลธัญบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 1 สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถ.วิภาวดีรังสิต ดินแดง กรุงเทพฯ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลกนิษฐ์ ทองเงา ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.)ธัญบุรี มีภารกิจในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของทางมหาวิทยาลัย โดยสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทในการเป็นสื่อด้านการจัดการศึกษา และเผยแพร่ความรู้ให้กับประชาชนทั่วไป ผ่านการดำเนินการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ทำหน้าที่ร่วมเป็นผู้ดำเนินรายการ และเพื่อให้ดำเนินงานของสถานีได้เพิ่มในช่องทางและเครือข่ายที่หลากหลาย ทางสถานีจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อกระจายเสียงอย่างมืออาชีพในยุคดิจิทัล เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและผู้ที่สนใจได้สัมผัสประสบการณ์ในการจัดรายการวิทยุ เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ ทักษะ และหลักในการจัดรายการวิทยุที่ถูกต้องและสร้างสรรค์ นักศึกษาสามารถผลิตรายการวิทยุ นำเสนอผลงานที่มีความแปลกใหม่ สร้างสรรค์และทันสมัย พร้อมทั้งสามารถนำผลงานที่ผลิตออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงฯ ได้จริง วิทยากรและหัวข้อในการบรรยายประกอบด้วย “เทคนิคการใช้ภาษาทางสื่อวิทยุกระจายเสียง” โดยคุณคุณาพร คุณาพรธรรม นักจัดรายการวิทยุ บริษัท เจ.เอส.ไนน์ตี้วัน จำกัด “การสร้างสรรค์รูปแบบรายการสำหรับการจัดรายการวิทยุกระจายเสียง” คุณธวัชชัย ดวงนภา ผู้อำนวยการห้องหุ้นสุข จำกัด/Creative Conductor “หลักการใช้ภาษาในสื่อวิทยุกระจายเสียง” คุณพนอ ธรรมเนียม สถานีวิทยุศึกษา “เทคนิคการจัดรายการวิทยุแบบมืออาชีพในสื่อวิทยุกระจายเสียง” คุณธีรเดช งามเหลือ ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS

Close