พ่อเมืองศรีสะเกษ”เปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียน”

พ่อเมืองศรีสะเกษเปิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ สสส.


เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีลำดวน 2 โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสรุปบทเรียนการขยายผลชุดความรู้สุขภาวะ สสส. โดยมี ดร.ชญานิน กฤติยะรชติ หัวหน้าหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 100 คน
ดร.ชญานิน กฤติยะรชติ หัวหน้าหน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า หน่วยจัดการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.จังหวัดศรีสะเกษ เป็นหน่วยจัดการนำร่องในระดับพื้นที่จาก 1 ใน 5 จังหวัดทั่วประเทศ ได้นำชุดความรู้มาใช้ในพื้นที่จำนวน 2 ชุด ได้แก่ ชุดความรู้การจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 20 แห่ง และชุดความรู้ความปลอดภัยทางถนนของชุมชนโดยชุมชนเพื่อชุมชน มีกลุ่มเป้าหมายเป็นองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในจังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 22 แห่ง เข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้และนำไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยมีระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 จนถึงเดือนมีนาคม 2563 ผลลัพธ์การดำเนินงานชุดความรู้ “การจัดการความปลอดภัยทางถนนในชุมชน”พบว่า หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 20 แห่ง ได้นำความรู้ที่ได้รับไปสาระ ค้นหา และวิเคราะห์จุดเสี่ยงในชุมชน พบจุดเสี่ยงที่เอื้อต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนจำนวน 194 แห่ง มีการแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงในชุมชนด้วยชุมชนเอง สำเร็จเรียบร้อย จำนวน 138 แห่ง คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 71.13 ของจุดเสี่ยงที่ค้นพบทั้งหมด นอกจากนั้น จุดเสี่ยงที่ไม่สามารถแก้ไขด้วยชุมชนเอง มีการส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการต่อไป ผลลัพธ์การดำเนินงานชุดความรู้“การเตรียมความพร้อมการจัดการโรงเรียนปลอดบุหรี่”พบว่าโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต


28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ และสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1-4 จำนวน 20 แห่ง ได้นำความรู้ที่ได้รับไปดำเนินการตามมาตรการโรงเรียนปลอดบุหรี่ 7 มาตรการ ซึ่งมีการสาระค้นหา พบนักเรียนที่สูบบุหรี่ จำนวน 647 คน เข้าแสดงตนต้องการเลิกสูบบุหรี่ จำนวน 531 คน หลังจากนั้น โรงเรียนได้ใช้กระบวนการติดตามพบว่านักเรียนสามารถเลิกสูบบุหรี่และลดจำนวนในการสูบลงในระยะเวลา 6 เดือน จำนวน 34 คน คิดเป็นอัตราส่วนร้อยละ 6.40 ของนักเรียนที่แสดงตนต้องการเลิกสูบบุหรี่ ทั้งนี้ โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดีและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

********************
ข่าว/ภาพ … บุญทัน ธุศรีวรรณ

Close