สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี”ยกระดับพัฒนาสมุนไพร ขมิ้นชันครอบคลุม ต้มนำ้ กลางนำ้ และปลายนำ้”

สสว.จับมือ มทร.ธัญบุรี ยกระดับพัฒนาสมุนไพร ขมิ้นชันครอบคลุม ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 15 มีนาคม 2563 ที่ หอประชุมบ้านวังหอน ม.5 ต.วังอ่าง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช สสว. ร่วมกับ มทร.ธัญบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสมรม บ้านวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช หลังเข้าร่วม
เป็นสมาชิกคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร
โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ตั้งแต่ปี 2560-2562

โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสวนสมรม บ้านวังหอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันทำอาชีพหลักปลูกสวนยาง และเริ่มหันมาปลูก
พืชสมุนไพรต่างๆ ซึ่งรวมถึงการปลูกขมิ้น ซึ่งเป็นสมุนไพรหลักของจังหวัดนครศรีธรรมราช อีกด้วย และยังมีการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าตันน้ำและลำธาร โดยประกอบกิจการล่องแพบ้านวังหอน เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ที่ช่วยพัฒนาให้ชุมชนให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมจากการทำเกษตรและสวนผลไม้ และจากการได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME กับทางมทร.ธัญบุรี ในคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร เป็นกลุ่มตันน้ำในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับ ผู้ประกอบการกลุ่มกลางน้ำ นำไปใช้ในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ และส่งต่อปลายน้ำ ต่อไป

ซึ่งเดิมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรมีด้วยกันหลายกลุ่มต่างคนต่างทำ ขาดการบูรณาการร่วมกัน ทำให้สินค้าที่ผลิตออกมาเลยมักซ้ำๆ กัน มีคุณภาพบ้างแต่ก็ยังเป็นส่วนน้อย ด้วยการปลูกสมุนไพรแบบตามมีตามเกิด ส่วนใหญ่ไม่ได้คุณภาพตาม มาตรฐานที่ตลาดต้องการ วัตถุดิบสมุนไพรจึงขายไม่ได้ราคา เมื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนเครือข่าย SME ในคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ทำให้ได้รับองค์ความรู้ในการจัดสรรพื้นที่เพื่อการปลูกพืชสมุนไพร ส่งผลให้ปริมาณสมุนไพร เกินความต้องการของตลาด และยังได้คู่ด้าที่เป็นผู้ประกอบการกลุ่มกลางน้ำใน การนำวัตถุดิบสมุนไพรไปแปรรูปต่อไป

สำหรับเครือข่าย SME ในคลัสเตอร์นักษัตรนครไพร ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นหน่วยร่วมดำเนินการ เชื่อมโยงกลุ่ม
ผู้ประกอบการให้เกิดเป็นเครือข่าย และมุ่งเน้นให้มีการรวมกลุ่มตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือและเชื่อมโยง กันตั้งแต่ผู้ประกอบการจากฐานล่างถึงระดับบนให้เป็นกลุ่มคลัสเตอร์ที่ เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือพึ่งพาภายในกลุ่มคลัสเตอร์ของตนเอง

Close