ผู้ว่าฯสมุทรปราการ”เปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากนำ้ครั้งที่ 6”

สมุทรปราการ – ผู้ว่าสมุทรปราการเปิดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ ครั้งที่ 6

 

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีเมืองปากน้ำ” ครั้งที่ 6 ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งการเปิดงานในครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายมงคล คงสุข เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายประวิทย์ งามขำ ประมงจังหวัดสมุทรปราการ นายโอฬาร กิจเลิศไพโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์สำโรง และหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วม

 

งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2563 โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรด้านพืช ประมง ปศุสัตว์และสินค้าเกษตรแปรรูปอื่นๆ พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร การประกวดและแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการสาธิตเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร โดยการจัดงานดังกล่าวก็เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัยในราคายุติธรรม จากเกษตรกรผู้ผลิตและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรโดยตรง ตลอดจนเพิ่มช่องทางการตลาดในการจำหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรพัฒนาผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้คุณภาพมาตรฐาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการ สามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้
สมุทรปราการ – ปัณรักษ์ สีหาวัตร

Close