ม.พะเยา จับมือ ทม.พะเยา”ผนึกกำลังขับเคลื่อน”พะเยา”เมืองแห่งการเรียนรู้”

พะเยา – ม.พะเยา จับมือ ทม.พะเยา ผนึกกำลังขับเคลื่อน “พะเยา เมืองแห่งการเรียนรู้ “ ( Phayao Learning City)

วันนี้ ( 12 พ.ย. 2563 ) เวลา 13.00 น.ที่ศูนย์ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลเมืองพะเยา พร้อมองค์กรภาคีเครือข่ายตามโครงการ “ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ “ หรือ Phayao Learning City ได้จัดกิจกรรมและนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ต่างในเมืองพะเยา เพื่อผนึกกำลังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อที่จะผลักดันโครงการฯให้สำเร็จลุล่วงในการที่จะสร้างเมืองพะเยาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยเรียกชื่อว่า “ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ หรือ Learning City Forum ครั้งที่ 1.

น.ส.จุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า เทศบาลเมืองพะเยา , มหาวิทยาลัยพะเยา และองค์กรภาคีเครือข่ายมุ่งพัฒนาพื้นที่แหล่งเรียนรู้ในรูปแบบอุทยานการเรียนรู้เมืองพะเยา หรือ Phayao Learning Park (PLP) บริเวณริมกว๊านพะเยา ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย พร้อมเตรียมผลักดันเมืองพะเยาสู่ สมาชิกเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ของยูเนสโก (Global Network on Learning Cities)
อุทยานการเรียนรู้เมืองพะเยา จะตั้งอยู่บริเวณริมกว๊านพะเยา โดยเทศบาลเมืองพะเยาจะพัฒนาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้สำหรับคนทุกช่วงวัย ประกอบด้วยอาคารอุทยานการเรียนรู้ ศูนย์เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและสินค้าพื้นเมือง พื้นที่ประมาณ 500 ตารางเมตร และลานกิจกรรมบริเวณด้านข้างอาคาร พื้นที่ประมาณ 1,000 ตารางเมตร สำหรับจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรม และการแสดงออกของเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และผู้สูงอายุ
ในการประชุมหารือครั้งนี้ยังมีผู้แทนจากภาคีต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ทั้งกลุ่มเด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้านมาร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบพื้นที่แหล่งเรียนรู้ที่จะเกิดขึ้น โดยมหาวิทยาลัยพะเยาจะนำความเห็นดังกล่าวไปเป็นข้อมูลประกอบการออกแบบพื้นที่ และวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ต่อไป คาดว่าโครงการดังกล่าวจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประชาชนได้ประมาณเดือนเมษายน 2564

(ภาพ/ข่าว สราวุธ ตั้งประเสริฐ พะเยา )

Close