ผู้ว่าฯสุพรรบุรี”เปิดงาน The Best OTOP SUPHANBURI มรดกท้องถิ่น กลิ่นอายภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 2”

ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี เปิดงาน “The Best OTOP SUPHANBUR!”
มรดกท้องถิ่น กลิ่นอาย ภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 2

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ย.63 ที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์สุพรรณบุรี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงาน “The Best OTOP SUPHANBUR!” มรดกท้องถิ่น กลิ่นอาย ภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 2 โดยมี นางสาวสุมินตรา รักราช ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี และหัวหน้าส่วนราชการ ที่กรุณาให้เกียรติมาร่วมงาน

ซึ่งโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP เป็นโครงการที่รัฐบาลได้ให้การส่งเสริมมาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 จนถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อ สร้างอาชีพ กระจายรายได้สู่ชุมชน และแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งเป็นการยกระดับ ความป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่นให้ดีขึ้น รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ โดยจังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้ผลิตชุมชน ที่ขึ้นทะเบียน OTOP จำนวน 1,044 ราย มีผลิตภัณฑ์ OTOP มากกว่า 2,397 รายการ และผ่านการคัดสรร สุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ปี พ.ศ.2562จำนวน 263 รายการ ในปี พ.ศ. 2562 ผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านการคัดสรรได้ในระดับ 5 ดาว จำนวน 31 ผลิตภัณฑ์ คณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ในการส่งเสริมการตลาดแก่สมาชิกเครือข่าย OTOP เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพแก่สมาชิก และกระจายรายได้สู่ชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกันจัดกิกรรมส่งเสริมการตลาด ในครั้งนี้ โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ การจัดงาน “The Best OTOP SUPHANBURI” มรดกท้องถิ่น กลิ่นอาย ภูมิปัญญา พัฒนาสู่สากล ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10-16 พฤศจิกายน 2563 ในครั้งนี้ มีผู้ผลิต

ผู้ประกอบการ OOP และกลุ่มผู้ผลิตชุมชน นำผลิตภัณฑ์เข้าร่วมจัดแสดงและจำหน่าย จำนวน 58 ราย เป็นผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และกลุ่มผู้ผลิตชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี 30 ราย และเครือข่าย OTOP ต่างจังหวัด 28 ราย ในการจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ส่วนราชการต่ง ๆ อาทิ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรณบุรี รวมถึงภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภายใต้กลไกคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (นตผ.) จังหวัดสุพรรณบุรี และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ให้การเอื้อเฟื่อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้

นันทชัย ศิริอรุณรัตน์ สุพรรณบุรีรายงาน

Close