เกษตรนครพนม”เปิดเวที ชี้แจง”

เกษตรนครพนม เปิดเวทีชี้แจง !!
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หลังฤดูทำนา
หวังเกษตรกรลดต้นทุนการผลิต มีรายได้เพิ่มขึ้น

“ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์” เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกที่สูงอีกประเภทหนึ่งของการอุตสาหกรรมการเกษตร และปัจจุบันพบว่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตภายในประเทศมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาด และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ยังมีความต้องการผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อยู่ในประมาณที่มากเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ ทำให้ปัจจุบันประเทศไทยมีการนำเข้าพืชวัตถุดิบอื่นซึ่งเป็นวัตถุดิบทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้และความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการพัฒนาการผลิตในภาคการเกษตร ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญในการส่งเสริม 2 ประเด็น คือ การลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ไม่เหมาะสม และเพิ่มพื้นที่ปลูกทดแทนในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อให้มีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงพอกับความต้องการ เกิดการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดจากสัดส่วน 72 : 23 : 5 เป็น 30 : 20 : 50 นอกจากจะช่วยแก้ไขปัญหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืนแล้วยังสามารถช่วยลดปริมาณการผลิตข้าว ซึ่งมีปัญหาด้านผลผลิตที่เกินความต้องการ ตามมาตรการการลดรอบการปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชหมุนเวียนสร้างรายได้ทดแทน

นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จังหวัดนครพนม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เพื่อเป็นการดำเนินงานและขับเคลื่อนการลดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีแปลงเรียนรู้ในการจัดการด้านการเพาะปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต และเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายผู้รับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และการสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาด โดยมีการสนับสนุนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิชาการที่สำคัญ ได้แก่ ความรู้ด้านเทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา เช่น สถานการณ์การผลิต/ด้านการตลาด การปรับปรุงบำรุงดิน โรค แมลงศัตรูพืชที่สำคัญ วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว และการจัดทำบัญชีครัวเรือน เป็นต้น พร้อมจัดให้มีการเรียนรู้ผ่านแปลงเรียนรู้ต้นแบบ โดยจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ซึ่งจะดำเนินการในพื้นที่ 4 อำเภอ คือ อำเภอนาแก อำเภอวังยาง อำเภอเมืองนครพนม และอำเภอนาหว้า ซึ่งแปลงเรียนรู้ต้นแบบจะมีขนาดพื้นที่ จำนวน 3 ไร่ และในแต่ละแปลงต้นแบบจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยชีวภาพ (พีจีพีอาร์) ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยเคมี และเมล็ดพันธ์ ตามงบประมาณที่มีการจัดสรรให้ดำเนินการในแต่ละแปลงต้นแบบ เพื่อเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ของเกษตรกรในพื้นที่

 

สำหรับเกษตรที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องมีพื้นที่สำหรับการปลูกที่เหมาะสมมากหรือปานกลาง ในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำตลอดฤดูกาลผลิต ซึ่งจะเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 ราย โดยในขณะนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมได้แจ้งให้สำนักงานเกษตรอำเภอ ประชาสัมพันธ์พร้อมเปิดรับสมัครเกษตรกรที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เกษตรกรสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม โทร 042 – 514002 หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านท่าน

ภาพ/ ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม
เทพพนม รายงาน

Close