สหกรณ์ภายในจังหวัดกาญจนบุรี”ร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

กาญจนบุรี ขบวนการสหกรณ์ภายในจังหวัดกาญจนบุรีร่วมวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทยเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2564

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่กล่มสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด ตำบลหนองขาว อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานวางพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมรูปพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและอ่านสารพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีนายพิชัย ปานแก้ว สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายเสนอ ชูจันทร์ อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิจำกัด, พันตำรวจเอกมนตรี แตงโต ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหนองขาว,นายประทวน มากมาย ประธานคณะกรรมการสหกรณ์การเกษตร , นายอัครภัทร์ วอนเพียร ผู้อำนวยการกุล่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ประธานกลุ่มสหกรณ์ภายในจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรีและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจำรัส เป็นพระโอรสในกรมพระราชวังบวรไชยชาญ ซึ่งเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมพาณิชย์และสถิติพาณิชย์ ทรงเล็งเห็นว่า การที่จะช่วยกู้ฐานะชาวนาให้พ้นจากภาวะหนี้สินพอกพูนได้นั้น คือการจัดตั้งสหกรณ์ จึงส่งเสริมให้จัดตั้งสหกรณ์ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทยขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งได้แก่ “สหกรณ์วัดจันทร์ ไม่จำกัดสินใช้” เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2459 ทรงดำรงตำแหน่งนายทะเบียนสหกรณ์พระองค์แรก และทรงเป็นผู้นำในการเผยแพร่แนวคิดและวิธีการสหกรณ์และทรงส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสหกรณ์โดยนำแนวคิดและวิธีการดำเนินงานของสหกรณ์มาใช้เพื่อพัฒนางานสหกรณ์ให้มีความเจริญก้าวหน้าส่งผลให้มีการจัดตั้งสหกรณ์ขึ้นอย่างแพร่หลายทั่วประเทศจนได้รับการยกย่องจากขบวนการสหกรณ์ให้เป็นพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ด้วยพระปรีชาสามารถที่ทรงมีคุณูปการต่อระบบสหกรณ์ในประเทศไทยส่งผลให้เกษตรซึ่งเป็นสมาชิกสหกรณ์มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องจากสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ และยังก่อให้เกิดผลดีในการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งคมโดยรวมของประเทศนับเป็นเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ที่ควรค่าต่อการน้อมรำลึกถึง โดยคณะรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 26 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสหกรณ์แห่งชาติโดยใช้ถือเป็นวันที่ขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ ร่วมใจกันน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สำหรับกิจกรรมเนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติของสหกรณ์สุวรรณภูมิจำกัด ประกอบด้วย พิธีวางพานพุ่มสักการะพระบิดาแห่งสหกรณ์ไทย,พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล,พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สหกรณ์ดีเด่นระดับจังหวัดจำนวน 2 แห่ง,พิธีมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสถานพยาบาลและหน่วยงานในพื้นที่อำเภอท่าม่วงเพื่อนำไปใช้ในการสาธารณประโยชน์ 8 แห่ง ,พิธีส่งมอบธงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัด เจ้าภาพครั้งต่อไป และกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างขบวนการสหกรณ์ภายในจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

ทีมข่าวภูมิภาค / กาญจนบุรี

Close