ปากแพรก จับมือ ราชภัฎกาญจน์ MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน

ปากแพรก จับมือ ราชภัฎกาญจน์ MOU เพื่อส่งเสริมและพัฒนา เด็กและเยาวชน

กาญจนบุรี เทศบาลเมืองปากแพรก และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต ทักษะ เป็นพื้นที่สร้างสรรค์ และป้องกันปัญหาในเด็กและเยาวชน ณ ห้องประชุมโกเมน อาคาร 9 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564

วันนี้ 29 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล นายกเทศมนตรีเมืองปากแพรก เปิดเผยว่า เด็กและเยาวชน เป็นกำลังสำคัญของชาติ ซึ่งมีเด็กและเยาวชนจำนวนไม่น้อย ที่ด้อยโอกาส ทั้งด้านการศึกษา และสวัสดิการอื่นๆ ดังนั้น การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ถือเป็นหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลเมืองปากแพรก ให้ความสำคัญอย่างมาก เทศบาลฯ ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรม โครงการต่างๆ

สำหรับเด็ก ผ่านสภาเด็กและเยาวชนตำบลปากแพรก ลำพังเทศบาลเมืองปากแพรกหน่วยงานเดียวคงไม่สามารถส่งเสริมและพัฒนาเด็กให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ในทุกด้าน ด้วยความสำคัญดังกล่าวในวันนี้ เทศบาลเมืองปากแพรก จึงลงนามร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดย ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ผศ.เชิดชาย ดวงภมร รองอธิการบดี ผศ.จรายุทธ ประทีปวรกาญจน์ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.บรรจบพร อินดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ร่วมลงนามในครั้งนี้ นอกจากนั้นยังมี ภาคีเครือข่าย ตลอดจนภาคประชาสังคม

ประกอบด้วย บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนอำเภอเมืองกาญจนบุรี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาพุราง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาตอง ร่วมลงนามในบันนทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ทั้งด้านร่างกาย สังคม อารมณ์ และสติปัญญา หวังลดปัญหายาเสพติด สร้างภาวะผู้นำ เรียนรู้บทบาทผู้ตาม เด็กพิการ เด็กพิเศษ สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติต่อไปในอนาคต

ปรีชา ไหลวารินทร์ / กาญจนบุรี

Close