นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2564

นครนายก – คณะสงฆ์จังหวัดนครนายก ภาค 12 จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ประจำปี 2564

ที่วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก คณะสงฆ์จังหวัดนครนายกโดยพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก ประธานสนามสอบ ได้จัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโทและชั้นเอก ประจำปีการศึกษา 2564 โดยมี พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 เป็นประธานเปิดการสอบ พระมหาสิริสวัสดิฐ์ ธีรปภาโส ป.ธ.9 รองเจ้าคณะอำเภอเมือง อ่านคำปราศรัยของแม่กองธรรมสนามหลวง จากนั้น พระราชเวที เจ้าคณะภาค 12 ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนผู้เข้าสอบและเดินตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่ผู้เข้าสอบ โดยมีเจ้าหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมพิธี โดยจัดสอบระหว่างวันที่ 21 – 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. ถึง 16.00 น. ณ วัดพราหมณี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ซึ่งการจัดการสอบครั้งนี้ ได้จัดตามมาตรการการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข ผู้เข้าสอบต้องผ่านจุดคัดกรองลงทะเบียน วัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสนามสอบ

ซึ่งการจัดสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นโท และชั้นเอก ได้จัดตามประกาศสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ประจำปี 2564 โดยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม กำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษา เข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร จำเพาะนักธรรมชั้นโท-และชั้นเอก จัดสอบในระหว่างวันที่ 21-24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น.- 16.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศ

ทั้งนี้ การศึกษาพระปริยัติธรรม หรือที่เรียกกันว่า “นักธรรม” เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทย (การศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณนิยมศึกษาเป็นภาษาบาลี) เพื่อให้ภิกษุสามเณรผู้เป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและทั่วถึง อันจะเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจนเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างออกไป

สมบัติ เนินใหม่//รัชชานนท์ เนินใหม่// ผู้สื่อข่าวจังหวัดนครนายก

Close