นครปฐม คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

นครปฐม คัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานมอบโล่รางวัล และเกียรติบัตร ให้แก่ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2564 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่ได้รับรางวัล และเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมออกไปในวงกว้าง โดยมี ดร.สุดารัตน์ พงศ์อัมพรไกวัล วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม

​สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะตัวแทนของกระทรวงวัฒนธรรมในส่วนภูมิภาค ดำเนินการประสานและสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัดเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกระทรวงวัฒนธรรม “วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐาน ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน” โดยร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและกรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถ ด้านภาษาไทย ดังนี้

​๑. การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
​​โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกของเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญ ของภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ และสมบัติวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการแสดงทักษะ ความรู้ ความสามารถด้านภาษาไทย

​๒. การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ และการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

​​โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทยในการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแก่เยาวชน และประชาชน ทั้งนี้ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กระทรวงวัฒนธรรม ได้ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ออกไปในวงกว้างทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนทั่วไป เพื่อเชิญชวนบุคคล และองค์กร สมัครเข้ารับการคัดเลือก โดยจังหวัดนครปฐมได้รับการพิจารณาและประกาศรายชื่อ ดังนี้
​๑. การประกวดคำขวัญวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รางวัล ดังนี้
​​- เกียรติบัตร การประกวดคำขวัญ ประเภทมัธยมศึกษา ได้แก่ นายอัครพงษ์ วงราจา ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส กรุงเทพมหานคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

​๒. การคัดเลือกบุคคลหรือองค์กรที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น และผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย พุทธศักราช ๒๕๖๔ และการคัดเลือกเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน พุทธศักราช ๒๕๖๔ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ จำนวน ๔ รางวัล ดังนี้

​​(๑) โล่รางวัลปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ได้แก่ รองศาสตราจารย์นันทา ขุนภักดี ตำแหน่งปัจจุบัน ข้าราชการบำนาญ อดีตอาจารย์ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม
​​(๒) โล่รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประเภทประชาชนทั่วไป ได้แก่ นางสาวหทัยรัตน์ จตุรวัฒนา ปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นนักประพันธ์ เป็นวิทยากรด้านภาษาไทยให้ความรู้แก่เยาวชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ในสถานศึกษาและค่ายวรรณกรรมต่าง ๆ

​​(๓) โล่รางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ชาวต่างประเทศ ได้แก่ นางสาวชิน คึน เฮ (Miss Shin, Keun Hye) ปัจจุบัน เป็นอาจารย์สอนวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยฮันกุ๊ก ประเทศเกาหลี ซึ่งเคยได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์แลกเปลี่ยนสอนวิชาภาษาเกาหลีที่มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยขอนแก่น
​​(๔) โล่รางวัลเยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ที่มีความสามารถ ด้านการพูด การอ่าน การเขียน ระดับอุดมศึกษา ได้แก่ นางสาวมัณฑนา ชุมพลปกรณ์ ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ชั้นปีที่ ๒ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เอกภาษาไทย

​​กระทรวงวัฒนธรรม ได้ตระหนักในความสำคัญของภาษาไทยมรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาติ โดยได้ดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมความเป็นไทย ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นปูชนียบุคคลด้านภาษาไทย ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ผู้ใช้ภาษาไทยถิ่นดีเด่น ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทย เยาวชนผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่นที่มีความสามารถด้านการพูด การอ่าน การเขียน และการประกวดคำขวัญ เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อสร้างค่านิยมความภาคภูมิใจในภาษาไทยและความเป็นคนไทย ที่มีภาษาประจำชาติใช้ในการสื่อสารจากอดีตจนถึงปัจจุบัน (พ่อขุนรามคำแหง พ.ศ.1826 คศ.1283) กระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุน ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย สร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการอนุรักษ์กับความเปลี่ยนแปลง เพื่อสืบทอดภาษาไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป

 

ชนิดา พรหมผลิน/นครปฐม

Close