เรื่องราวพระเครื่อง-พระบชูา ตอนที่๒พระสมเด็จบางขนุพรหมฯ

เรื่องราวพระเครื่อง-พระบชูา ตอนที่๒พระสมเด็จบางขนุพรหมฯ

โดยปูเมืองนนท์

ต่อเนื่องมาจากตอนที่๑ผมขอนาท่านมาพบกบัพระเครื่องในสกลุของพระสมเด็จฯที่ท่านสมเด็จพระพฒุาจารย์(โต)พรหมรังสไีด้ปลกุเสกไว้อีกหนงึ่วดัและเป็นนิยมกนัเป็นอย่างมากในวงการพระเครื่อง-พระบชูาของไทยนนั้ก็คือ พระสมเด็จบางขนุพรหม

ประวตั ขิ องวดั บางขนุ พรหมและพระสมเดจ็ ฯ โดยยอ่
วดับางขนุพรหมนนั้เดิมมีมาแต่ครงั้สมยักรุงธนบรุีลา่สดุได้เปลยี่นชื่อเป็นวดัใหม่อมตรสแต่คนทวั่ไปก็ยงัเรียกติดปาก กนัว่าวดับางขนุพรหมตลอดมาจวบจนบดันี้
ในยคุ สมยั ของรัชกาลที่ ๔ เสมียนตราด้วง ต้นสกลุ ธนโกเศศ ได้ทาการบรู ณปฏิสงั ขรวดั ขนึ้ ใหม่ในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ท่าน ได้สร้างพระเจดีย์องค์ใหญ่ ซงึ่ ภายในได้ทาการบรรจพุ ระสมเด็จบางขนุ พรหม ที่ท่านสมเด็จพระพฒุ าจารย์(โต) ได้ปลกุ เสก
ไว้ภายในองค์พระเจดีย์นีด้ ้วย

พระสมเด็จฯนี้เสมียนตราด้วงได้นิมนต์ท่านเจ้าประคณุ สมเด็จฯไปทาพิธีการสร้างที่วดั อินทรวิหารโดยใช้กรรมวิธีใน การจดัสร้างพระฯเช่นเดียวกนักบัพระสมเด็จวดัระฆงัฯ(เป็นพระเครื่องชนิดเนือ้ผงฯ)ที่มีจานวนการสร้างที่มากกว่าและ มีสว่นผสมของปนูมากกว่าเนือ้พระสมเด็จวดับางขนุพรหมจงึแกร่งมีลกัษณะแก่ปนูมากกว่าเนือ้ของพระสมเด็จของวดั ระฆงัฯ
พระสมเด็จบางขนุพรหมนีเ้ท่าที่รวบรวมข้อมลูมาได้มีทงั้หมด๑๐พิมพ์(มาตรฐาน)
๑.พิมพ์ใหญ่หรือที่เรียกกนัว่าพิมพ์พระประธาน ๒. พิมพ์ทรงเจดีย์
๓. พิมพ์ทรงเกศบวัตมู
๔. พิมพ์ฐานคู่
๕. พิมพ์ฐานแซม ๖. พิมพ์สงัฆาฏิ ๗. พิมพ์เส้นด้าย ๘. พิมพ์อกครุฑ

๙. พิมพ์ปรกโพธ์ิ
๑๐. พิมพ์ไสยยาสน์ (พิมพ์นอน)
และยงัมีพิมพ์อื่นอีกแต่ก็พบเห็นเป็นสว่นน้อยมากที่นอกเหนือไปจากพิมพ์มาตรฐานนิยมนี้ ในด้านพิมพ์ทรงต่างๆทงั้สบิพิมพ์นีเ้รายงัสามารถแยกย่อยเป็นแม่พิมพย่อยๆได้อีกหลายๆแม่พิมพ์ อาทิอย่างเช่นพิมพ์ใหญ่ก็มีหลายแม่พิมพ์พิมพ์ทรงเจดีย์พิมพ์สงัฆาฏิพิมพ์อกครุฑก็แยกแม่พิมพ์ออกได้อีก หลายๆแม่พิมพ์ครับ ทาให้จานวนแม่พิมพ์มีมากกว่าพระสมเด็จวดั ระฆงั ฯ แหละที่ใช้แม่พิมพ์ซา้ กนั ระหว่าง พระสมเด็จทงั้สองวดันีก้็ยงัพอมีให้เราพบเห็นกนัได้บ้างครับ(แต่ก็มีจานวนน้อยนกั) ในด้านของเนือ้และผิวพระสมเด็จบางขนุพรหมนนั้สว่นผสมก็มีลกัษณะคล้ายกบัสว่นผสมของพระสมเด็จวดั ระฆงันนั้แหละแต่ทว่ามีสว่นผสมของปนูมากกว่าผิวของพระบางองค์จะมีคราบกรุเป็นสนีา้ตาล(วงการพระฯจะ เรียกกนัว่าพระกรุใหม่ฯ)และชนิดที่มีคราบน้อยๆบางๆหรือไม่มีเลยวงการพระเครื่อง-พระบชูาก็มกันิยมเรียกกนั ว่าพระกรุเก่าฯ จานวนการจดั สร้างน่าจะมีเป็นหลกั หมื่นองค์ขนึ้ ไป จานวนหนงึ่ เป็นพระที่ชารุดหกั บิ่น ปะปนอยู่ ด้วยครับสว่นหลกัการและวิธีพิจารณาขอให้ท่านกลบัไปศกึษาวิธีในตอนที่๑โดยเทียบเคียงกนักบัการใช้วิธี พิจารณาพระสมเด็จวดัระฆงัแต่เพิ่มการศกึษาแม่พิมพ์ที่มีการแยกแม่พิมพ์ที่มีจานวนมากขนึ้และพิจารณาผิว ของพระทงั้ที่มีคราบกรุมากคราบกรุน้อยหรือชนิดที่ไม่มีคราบกรุเลยด้วยครับ พระสมเด็จบางขนุพรหมนีเ้ป็นที่ได้รับความนิยมสงูมากจากคนในวงการพระเครื่อง-พระบชูารองจากพระสมเด็จ วดัระฆงักนัเลยทีเดียวปัจจบุนัจงึเริ่มเป็นของสะสมที่หาได้ยากและมีราคาสงู(ที่สมบรูณ์ก็ราคาหลายๆล้านกนั มาหลายปีแล้วครับ)ผมหวงัว่าภาพและเรื่องราวพระสมเด็จฯที่ได้พิมพ์ลงในครงั้นจี้ะเป็นประโยชน์และแนวทาง ให้ท่านผ้ทูี่ชื่นชอบพระเครื่องฯได้ศกึษาเพิ่มพนูความรู้ความเข้าใจในพระสมเด็จฯนีไ้ด้มากยิ่งขนึ้นะครับ
ท้ายสดุ ขอกราบขอบพระคณุ ทา่ นเจ้าของพระและภาพถา่ ยพระสมเดจ็ ทไ่ี ด้มาพมิ พ์เผยแพร่เป็น วิทยาทานเสมิความรู้แกท่านผ้อู่านมาณที่นดี้้วยครับ
ปู เมืองนนท์
โทร.๐๘๗ ๑๕๕ ๕๕๑๕ Line id : bamboo9595

 

Close