หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

นครปฐมหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา ​09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครปฐม หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงานโครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนายสามารถ รอดสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยให้การต้อนรับ นางฐิติรัตน์ เรืองสังข์ วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมา พร้อมด้วยนางสาวอรพร คัมภีรศาสตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม นางลินดา ภูถุ นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณาจารย์โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย นักเรียน เข้าร่วมงานฯ

​จังหวัดนครปฐม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะกรรมการศาสนิกสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานด้านศาสนา การนำพลังศาสนามาเป็นพลังขับเคลื่อน โดยผ่านกิจกรรมศาสนิกสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็ก เยาวชน และประชาชนมีศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรม มีค่านิยมที่พึงประสงค์และมีจิตสำนึกที่ดีงามตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เทิดทูนสถาบันหลักของชาติ โดยเฉพาะการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอน ความแตกต่างในวิถีชีวิต ศาสนา วัฒนธรรม การอยู่ร่วมกันในสังคมบนพื้นฐานที่แตกต่างกัน นำสู่ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์แก่คนในชาติอย่างยั่งยืน

โดยการปฏิบัติตามหลักคำสอนที่ตนนับถือและวิถีวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ทำให้ประเทศไทยมีความสงบร่มเย็น โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ครู นักเรียน ที่นับถือศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม จำนวน 330 คน โดยได้รับความเมตตาจากหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา บรรยายพิเศษ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และผู้นำของแต่ละศาสนา ทั้ง 3 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ พระปลัดประภาส ปุญญธมฺโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม บรรยายเรื่อง การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธ” ศาสนาอิสลาม นายอะมัด อายุเคน อิหม่ามประจำมัสยิดปากีสตาน บรรยายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาอิสลาม” และศาสนาคริสต์ ศาสนจารย์สุรกิจ กมลรัตน์ ประธานคณะธรรมกิจคริสตจักรภาคที่ 11 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตามหลักคำสอนของศาสนาคริสต์”

​โครงการเยาวชนศาสนิกสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม แก่ประชาชน โดยมุ่งเน้นที่จะสร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยทุกองค์กรศาสนา ในประเทศไทยต้องร่วมกันดำเนินการนำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การปฏิบัติตนในชีวิตประจำวัน เพื่อให้ศาสนิกชน เป็นคนดีมีคุณธรรม โดยมีสถาบันครอบครัว ศาสนสถาน และสถาบันการศึกษา เป็นพลังในการขับเคลื่อน บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นปรัชญาแนวทางการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ การเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติ และด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่พระมหากษัตริย์ ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนถึงปัจจุบันนี้ ดังนั้น คนไทยทุกคน จึงควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมีความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป


ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข จ.นครปฐม 092-5462794

Close