ศรีสะเกษ !! อำเภอศิลาลาดสุดเจ๋ง คว้ารางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปี 65

ศรีสะเกษ !! อำเภอศิลาลาดสุดเจ๋ง คว้ารางวัลอำเภอคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น ปี 65

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 ว่าที่นายกองโท ใครร้คน์ เครีอบุดดื่มหาโซค นายอำเกอศิลาลาล จ.ริสะเกษ เปิดเยว่า อำเภอศิลาลาด ได้เข้าร่วมประเมินขับเคลื่อนเเผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU ประกาศเจตนารมณ์ขับเคลื่อนให้จังหวัดครีสะเกษ เป็น “จังงหวัดคุณธรรม ต้นแบบ” ประจำปี 2565 ร่วมกับหน่วยงานภาคเครือข่ายต่างๆ ที่หอประชุมอำเภอเมืองศรีสะเกษ โคยมี นายนพ พงศ์ผลาดิสัย รอง ผวจ. ครีสะเกษ เป็นประ ธานในพิธีและในโอกาสนี้ อำเภอศิลาลาด ได้รับตัดเลือกเป็น “อำเกอคุณธรรมต้นแบบโคคเด่น” ประจำปี 2565 ทั้งนี้สืบนื่องจากคณะรัฐมนครี ได้ห็นชอบแผนแม่บทส่งสริมคุณธรรมแห่งชาคิ ฉบับที่ 1 (พ.ศ 2559-2565) เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 59 โดยกำหนลให้ทุกภาคส่วนขับเคลือนคุณธรรมอย่างเป็นรูปรรรม ตามแนวคิดให้ “คุณธรรรมนำการพัฒนา” หร้อมที่จะก้าวไปสู่ “สังคมคุณธรรม” ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เพื่อให้สังคมมีความเข้มแข็ง สงบสุขร่วมเย็น มีจิกสำนึก ร่วมกันสร้างสังคมคุณธรรม ที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และน่าอยู่ ภายใต้หลักรรรมคำสอนทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมไทย ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าว มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานด้านการส่งเสริมคุณรรรมของชุมชน องค์กรและอำภอคุณธรรมต้นเบม เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเริยนรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดคริสะเกษ อีกด้วย


ข่าว/ภาพ …… บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close