เทศบาลเมืองบางคูวัด อ.เมืองปทุมธานีเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ปีงบประมาณ 2567

เทศบาลเมืองบางคูวัด  อ.เมืองปทุมธานีเปิดลงทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่) ปีงบประมาณ  2567

นายวีระ  กล่ำสนอง  นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด อ.เมือง จ.ปทุมธานี  เปิดเผยว่า ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 กำหนดให้ผู้สูงอายุแสดงความจำนงขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ  2567 ต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณ 2567  โดยเป็นผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2507 (ในกรณีไม่ปรากฏวันที่ เดือนเกิด ให้ถือว่าบุคคลผู้นั้นเกิดในวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้นๆ) และยังไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการ หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได้แก่  ผู้รับเงินบำนาญหรือเบี้ยหวัด  บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด กล่าวอีกว่า สำหรับผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทนรายได้ประจำหรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำยกเว้นผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของ อปท.

นายวีระ  กล่าวต่อว่า ผู้สูงอายุที่ต้องการแสดงความจำนงขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ประจำปีงบประมาณ 2567 ยื่นคำร้องขอขึ้นทะเบียนได้ที่  สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด  ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน  2565 และ เดือนมกราคม ถึงเดือนกันยายน 2566 (ในวัน เวลา ราชการ) พร้อมทั้งให้นำบัตรประชาชนหรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายของผู้ขอ ลงทะเบียนพร้อมสำเนา 1 ชุด ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา 1 ชุด สมุดบัญชีเงินฝาก ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขาใดก็ได้พร้อมสำเนา 1 ชุดเพื่อเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนผู้สูงอายุ หากท่านมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองบางคูวัด หมายเลขโทรศัพท์ 02-1570845-50 ต่อ 104 ในวันและเวลาราชการ

 

Close