ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ !! ผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2566 ที่ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแมศรีลำดวน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ นายสำรวย เกษกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (TA) ของจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2566 โดยมีนายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธัญสุตา นิยมชาติ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษ นำกลุ่มเป้าหมายเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดราชการส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้นจำนวน 288 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรภาครัฐในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์วิธีการและแนวทาง ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพต่อไป


ข่าว/ภาพ … บุญทัน/ปฐมพงษ์ ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Close