ทหารพราน 49 จัดกำลังฝึกทบทวนยิงปืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

ทหารพราน 49 จัดกำลังฝึกทบทวนยิงปืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่

เมื่อ 11 ก.ย.60 เวลา 08.00 น. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 49 จัดกำลังพล กองร้อยทหารพรานที่ 4901,4913 และหมวดทหารพรานหญิง เข้ารับการฝึกทวนการยิงปืนด้วยกระสุนจริง เพื่อให้เกิดความชำนาญ มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการใช้อาวุธประจำกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่ ณ สนามยิงปืน ฉก.ทพ.49 ตำบลซากอ อำเภอศรีสาร จังหวัด นราธิวาส

สำหรับการฝึก พ.อ.จรูญ ผบ.ฉก.ทพ.49 ได้มอบหมายให้ฝ่ายอำนวยการ ฉก.ทพ.49 ดำเนินการฝึก โดยมี ร.อ.ณัฐพล ประจญกาญจน์ ผช.น.ฝยก.ฉก.ทพ.49 เป็นหัวหน้าชุดครูฝึก เพื่อกำกับดูแลให้เกิดความปลอดภัยในระหว่างการฝึก โดยก่อนทำการยิงปืนด้วยกระสุนจริงนั้น ชุดครูฝึกได้ทำการซักซ้อมในเรื่องท่ายิง การบรรจุกระสุน การแก้เหตุติดขัด และการเหนี่ยวไก ให้กับกำลังพลเข้ารับการฝึก มีความรู้ มีความชำนาญ จนเกิดความมั่นใจในการใช้อาวุธ หลังจากนั้นได้มีการฝึกยิงอาวุธปืนด้วยกระสุนจริง

จากการฝึกทบทวนในครั้งนี้กำลังพลทุกนาย มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้อาวุธปืน สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทหารพรานมากขึ้น ก่อให้เกิดผลดีต่อความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน นำมาซึ่งความสงบสุขของประชาชนในพื้นที่อีกด้วย http://www.io-pr.org/index.php?name=blog&file=readblog&id=261

Close