ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบนโยบายปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ

ผวจ.นครศรีธรรมราช มอบนโยบาย พร้อมสั่งการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการประเทศไทยไร้ขยะ เน้นทุก อปท.จัดการเรื่องขยะริมสองข้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่สายตานักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนน


วันนี้ (9 พ.ย.60) ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบนโยบายแก่นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดนครศรีธรรมราช ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาก 23 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นองค์กรที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด มีพื้นที่ครอบคลุมอย่างกว้างขวางปกคลุมพื้นที่ทุกส่วนของประเทศ ฉะนั้น การประกอบอาชีพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน จึงเป็นภาระหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนกลางคอยเป็นพี่เลี้ยงให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนในด้านวิชาการ และด้านอื่น ๆ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช จึงได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับแนบทางในการปฏิบัติงาน และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการที่จะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศโดยรวม โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปลัดจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 23 อำเภอเข้าร่วมรับมอบนโยบาย
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มอบนโยบาย พร้อมสั่งการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเด็นสำคัญ คือ นโยบาย “จังหวัดสะอาด” เพื่อเชื่อมโยงกับการผลักดันให้นครศรีธรรมราชเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักในอนาคต โดยการจัดการขยะริมถนนสองข้างทาง ให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดการเรื่องขยะริมสองข้างถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบให้มีความสะอาด สวยงาม สร้างความประทับใจแก่สายตานักท่องเที่ยวและผู้ใช้รถใช้ถนน ทั้งการสร้างการรับรู้และสร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนไม่ทิ้งขยะบนถนน และร่วมกันรักษาความสะอาด ลดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง โดยใช้หลัก 3 ช. ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ ร่วมกันดูแลการจัดการขยะ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง สำหรับต้นทาง คือ การคัดแยกขยะ โดยเริ่มจากประชาชนผู้ทิ้งขยะ จะทำอย่างไรให้ขยะน้อยลงที่สุดไม่เป็นภาระกับคนเก็บ กลางทาง คือ ระบบจัดเก็บ อปท.ต้องมีการวางแผนการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ และปลายทาง คือ การกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ หรือการนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่น พลังงาน เป็นต้น การลดใช้ถุงพลาสติกและโฟม การจัดให้มีศูนย์คัดแยกขยะเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ การขับเคลื่อนคนรุ่นใหม่ โดยให้เด็กเป็นผู้ขับเคลื่อนไปยังผู้ปกครอง นอกจากนี้จะต้องมีการจัดตั้งเครือข่ายชุมชน การสร้างภาคีเครือข่าย โรงเรียน การสร้างศูนย์รวมใจหมู่บ้านจิตอาสา ซึ่งจิตอาสาดังกล่าวเป็นโครงการของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล รัชกาลที่ 10 ทรงริเริ่มไว้ ซึ่งสามารถนำไปขยายผลและร่วมมือการทำงาน เพื่อให้ชุมชนมีความสุข ปลอดภัย และสะอาด
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งปัจจุบันเกิดปรากฎการณ์ที่ผิดปกติต่อสภาพดินฟ้าอากาศ จึงขอฝากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเตรียมแผนเผชิญเหตุในเรื่องของอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม จุดเสี่ยงใกล้ภูเขา ริมแม่น้ำ ห้ามทิ้งประชาชนเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น และขอให้ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ต่าง ๆ หากพื้นที่ใดเกิดฝนตกหนักสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้ยังกล่าวย้ำในเรื่องของตลาดประชารัฐ ซึ่งกำหนดเปิดตลาดประชารัฐพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 5 ธันวาคมนี้ สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดเปิดพร้อมกันทุกอำเภอ จึงขอให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำรวจพื้นที่ตลาดประชารัฐ และเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่ต้องการจำหน่ายสินค้าแต่ไม่มีพื้นที่จำหน่ายต้องการเพิ่มพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 10-30 พฤศจิกายนนี้ ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช (หลังเก่า) ชั้น 2 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 โทรศัพท์ 0-7534-8028

พรรณี กลสามัญ/ข่าว/ภาพ
วระยุทธ/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
9 พฤศจิกายน 2560

Close