ตราด-เปิดการฝึกอบรมกำลังประชาชนตำบลชายแดน

ตราด- ศูนย์จัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด

จัดฝึกกําลังประชาชนตําบลชายแดนตําบลไม้รูดขึ้นที่ ศาลาการเปรียญสํานักสงฆ์ตะกาด หมู่ที่ 6 ต.ไม้รูด อใคลองใหญ่ จ.ตราด เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 17 มกราคม 2561 โดยมีนายชัยวัฒน์ โอชนานนท์ นายอําเภอคลองใหญ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน โดยมี นาวาตรี ศักดิ์ชัย ศรีไสย หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด ผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการเปิดฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดนในครั้งนี้ มีผู้นําชุมชน กํานัน ผู้ใหฯ้บ้าน สาธารณสุขตําบล ตํารวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีเปิด โดยมีประชาชนในตําบลไม้รูด จํานวน 80 คน เข้าร่วมฝึกอบรมกําลังประชาชนตําบลชายแดน ระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2561 รวมระยะเวลาการฝึกอบรม จํานวน 5 วัน หัวหน้าชุดปฎิบัติการที่ 23 บ้านไม้รูด หน่วยเฉพาะกิจจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด กล่าวว่า การฝึกกําลังประชาชนตําบลชายแดนในครั้งนี้ ทางศูนยืจัดระบบป้องกันเพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดนตราด จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในการรับษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนของตนเอง

โดยมุ่งเน้นให้ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและตําบลของตนเองจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งเรื่องการรายงานข่าวสารด้านความมั่นคงให้กับทางราชการ การลาดตระเวนทั้งเวลากลางวันและกลางคืน การฝึกใช้อาวุธจริงทั้งในภาคทฤษฎีและปำิบัติ พร้อมกันนี้ยังให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเหล่านี้เป็นเครือข่ายที่สําคัยในด้านการข่าว และการรักษาความความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในชุมชนของตนเอง โดยใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมทั้งสิ้นจํานวน 5 วัน ทั้งนี้ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวบ้านตําบลไม้รูด ที่สละเวลาอันมีค่ามาร่วมฝึกอบรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close