อธิบดีกรมหม่อนไหม ลงพื้นที่ติดตามแผนงานและโครงการด้านหมีอนไหม

วันนี้ (23 มกราคม 2561) นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม เดินทางมาติดตามการทำงานตามแผนงานและโครงการด้านหม่อนไหม ปีงบประมาณ 2561 ของสำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เขต 6 จังหวัดศรีสะเกษ และศูนย์เครือข่าย พร้อมมอบแนวทางในการทำงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี

ทั้งนี้ สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 6 จังหวัดศรีสะเกษ รับผิดชอบในการดูแลเกษตรกรด้านหม่อนไหมจำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และยโสธร ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของกรมหม่อนไหม ทั้งด้านการผลิตพันธุ์หม่อนไหม ด้านการอนุรักษ์หม่อนไหม ด้านการส่งเสริมหม่อนไหม ด้านการวิจัยและพัฒนา และด้านการพัฒนาบุคลากรหม่อนไหม นอกจากนี้ ยังปฏิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจน การบูรณาการทำงานกับหน่วยงานในภูมิภาคอีกด้วย


อนุรักษ์ : รายงาน

Close