ศรีสะเกษ-เสริมทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก สร้างอาชีพให้เด็กและผู้ปกครอง

ศรีสะเกษเสริมทักษะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก สร้างอาชีพให้เด็ก-ผู้ปกครอง โรงเรียนเพียงหลวง 14 ชายแดนไทย – กัมพูชา

วันนี้ (24 ม.ค. 61) ที่โรงเรียนเพียงหลวง 14 ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการฝึกอบรมอาชีพ โครงการฝึกอาชีพระยะสั่นให้กับเด็กและครอบครัวโรงเรียนเพียงหลวง 14 หลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก (ฝึกอาชีพระยะสั่น 5 วัน) ระหว่างวันที่ 20 – 24 มกราคม 2561 โดยมีนางเบญจมาศ หะยาจันทา ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ และผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นกก จำนวน 40 คน ร่วมให้การต้อนรับ


เบญจมาศ หะยาจันทา กล่าวว่า ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เพื่อให้ดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั่นให้กับเด็กและครอบครัวโรงเรียนเพียงหลวง โดยการฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้เด็กและครอบครัวของนักเรียนเพียงหลวง มีรายได้มั่นคงและเพียงพอสำหรับการดูแลตนเองและครอบครัว อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว ด้านสัมพันธภาพ และด้านการพึ่งตนเองด้านเศรษฐกิจ อีกทั้งเป็นการลดความเลื่อมล้ำทางสังคมและเศรษฐกิจต่อไป


บุญทัน ธุศรีวรรณ ข่าวภาพ

Close