นครนายก!!พิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา”

นครนายก พิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา

วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดพิธีเปิดโครงการประกวดโครงการวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาคภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561

ที่ลานโดมวิทยาลัยเทคนิคนครนายก อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาและประมง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีนางกีรตยา มาศดิตถ์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมภาคตะวันออกและภาคกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน พร้อมมีคระครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมงานและเชิญประธานในพิธีพร้อมคณะเดินชมผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักเรียนนักศึกษาที่ส่งผลงานเข้าประกวด

เนื่องจากโครงการดังกล่าวนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยการสนับสนุนของบรัท เอศโซ่ ประเทศไทย จำกัด(มหาชน)เพื่อดำเนินการพัฒนาผู้เรียนให้สามารถนำความรู้ด้านกระบวนการวิทยาศาสตร์และการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จในอาชีพและในชีวิตประจำวัน รวมทั้งส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัยของนักเรียนนักศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ภาพ/สมบัติ       เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close