เดอะโอ๋!!!ติวเข้ม”ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์และจักรยานยนต์ ตำรวจภาค 1”

เดอะโอ๋ !!! ติวเข้ม ศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปจร.ภ.1)

วันนี้ 7 พ.ย.61 ที่ห้องประชุม เอราวัณ ภ.1 พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์
รอง ผบช.ภ.1/รอง ผอ.ศปจร.ภ.1 ประธานในการประชุมกำชับการปฏิบัติงานของศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปจร.ภ.1)ครั้งที่ 1/2562″ตามคำสั่ง ภ.1 ที่ 298/2561 ลงวันที่ 1 ต.ค.61 เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและการมอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้ รอง ผบช.ภ.1โดยได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1 รับผิดชอบศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ตำรวจภูธรภาค 1 (ศปจร.ภ.1)โดยมีรอง ผบก.ภ.จว.ฯที่รับผิดชอบ ศปจร.ภ.จว.ฯรอง ผบก.สส.ฯหน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.1 หน.ฝ่ายปฏิบัติการและฝ่ายอำนวยการ ศปจร.ภ.จว.ฯพร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุม

พล.ต.ต.ธนายุตม์ กล่าวว่าในที่ประชุมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทุกนายดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิบัติตามนโยบายและคำสั่งของรัฐบาล,ผบ.ตร.และผบช.ภ.1 ในการดำเนินการเรื่อง ศปจร.อย่างเคร่งครัดโดยเน้นย้ำให้มีผลการปฏิบัติเป็นรูปธรรมและให้จัดทำบัญชีผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์-รถจักรยานยนต์และบัญชีสถานที่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการโจรกรรมรถยนต์-รถจักรยานยนต์ในพื้นที่จัดเก็บเป็นฐานข้อมูลพร้อมจัดทำสถิติข้อมูลรถหายและผลการติดตามรถที่ถูกโจรกรรมส่งคืนเจ้าของในพื้นที่หาความเชื่อมโยงเครือข่ายฯ เพื่อใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติ วางแผนการจัดสายตรวจโดยการบูรณาการสายตรวจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกตรวจตราป้องกันการก่อเหตุของคนร้ายพร้อมประชาสัมพันธ์ โดยการเผยแพร่ข่าวสารความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์-รถจักรยานยนต์และเทคโนโลยีในการป้องกันการโจรกรรมในรูปแบบต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ ตลอดจนข้อมูลข่าวสาร ประเภท-ยี่ห้อ-รุ่นของรถที่เป็นเป้าหมายของคนร้ายและวิธีการปฏิบัติในการแจ้งเหตุด่วนและข้อมูลเบาะแสแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อเกิดเหตุหรือพบรถต้องสงสัยให้ประชาชนได้รับทราบและจัดให้มีการฝึกอบรม เพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน รวมถึงการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้เพียงพอและเหมาะสม ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน ร่วมเป็น

เพื่อกำหนดแนวทาง มาตรการป้องกันการโจรกรรมรถยนต์-รถจักรยานยนต์เช่นขนส่งจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดตัวแทนจำหน่าย บริษัทประกันภัยและห้างสรรพสินค้าเป็นต้นและให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หากพบว่ามีการกระทำความผิดให้ดำเนินการทั้งคดีอาญา ทางวินัยและทางปกครองพร้อมกำชับเรื่องการรายงานข้อราชการสำคัญให้ปฏิบัติตามหนังสือข้อสั่งการว่าด้วยเรื่องการรายงานเหตุให้ทราบ อย่างเคร่งครัด อย่าให้เกิดข้อบกพร่องเป็นอันขาดโดยให้ยึดหลัก “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”

Close