จันทบุรี!!จัดงานวันคนพิการสากล”ครั้งที่ 18”

จ.จันทบุรี จัดงานวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 18 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกัน

วันนี้ ( 21 ธ.ค.61 ) ที่ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ผู้นำภาคเอกชนร่วมกิจกรรมวันคนพิการสากลจังหวัดจันทบุรี ครั้งที่ 18 ประจำปี 2561ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทประจำจังหวัด และองค์กรคนพิการจังหวัดจันทบุรี จัดขึ้นเพื่อ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ ส่งเสริมความเป็นธรรม เสมอภาค เท่าเทียมกันในทุกภาคส่วนของสังคม ให้โอกาสคนพิการได้แสดงศักยภาพ การเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเท่าเทียมเสมอภาคเหมือนคนปกติทั่วไป โอกาสนี้ จังหวัดจันทบุรีได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ องค์กรที่สนับสนุนการช่วยเหลือคนพิการ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติคนพิการที่เป็นแบบอย่างที่ดีทางสังคม เสริมสร้างเจตคติสร้างสรรค์แก่คนพิการในจังหวัดจันทบุรี ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของคนพิการ นิทรรศการผลงานด้านหัตถกรรมและการส่งเสริมอาชีพของหน่วยงานและองค์กรที่ให้ความช่วยเหลือผู้พิการ การออกร้านโรงทานเลี้ยงผู้ร่วมงานและคนพิการที่มาร่วมกิจกรรม ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีจำนวนผู้พิการประมาณ 14,500 ราย 3 อันดับแรกคือเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหว สาเหตุจากอุบัติเหตุ และสุขภาพ อันดับที่ 2 ผู้พิการด้านสื่อความหมายทางการได้ยิน และ ลำดับที่ 3 เป็นผู้พิการทางการมองเห็น

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย  พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

Close