ผู้ว่าสระแก้ว!!พร้อมประชาชนสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นศิริมงคล”

ผู้ว่าสระแก้วพร้อมด้วยประชาชนชาวจังหวัดสระแก้วสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562


(1 ม.ค. 2562) ณ วัดสระแก้ว พระอารามหลวง ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า โดย นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว ร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลและ เป็นโอกาสดีที่ประชาชนจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยมิติศาสนา เป็นการสร้างเสริมมงคลให้แก่ชีวิตที่จะเริ่มในปีใหม่นี้ เพื่อให้ประชาชนได้ ลด ละ เลิกอบายมุขทั้งปวงโดยยึดหลัก ประหยัดเรียบง่าย สามารถปฏิบัติกันได้ทั้งครอบครัว น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสงบ ร่มเย็นเป็นสุข ความเจริญและมั่นคงทั้งต่อตนเองและครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ เป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาไว้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมไทยสืบไป

Close