นครปฐม!!สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม”จัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่”

นครปฐม สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่


วันที่ 21 มีนาคม 2562 สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม จัดงานคลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เยี่ยมชมคลินิกต่างๆ ภายในงาน โดยมี นายศุภนารถ เกตุเจริญ เกษตรจังหวัดนครปฐม นายอำเภอกำแพงแสน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ เกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ “คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการ ของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อให้บริการด้านการเกษตรและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรให้กับเกษตรกร การนำคลินิกต่างๆ ไปให้บริการแก่เกษตรถึงพื้นที่ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรทันต่อเหตุการณ์และตรงความต้องการ กิจกรรมภายในคลินิกเกษตรที่ร่วมให้บริการในวันนี้ ประกอบด้วย บริการคลินิกจากหน่วยงานต่างๆ

ได้แก่ คลินิกพืช ให้บริการวิชาการ ปรึกษาปัญหาด้านการเกษตร โรคและแมลงศัตรูพืช การบริหารจัดการโรคพืช ตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในพืชผัก คลินิกข้าว ให้บริการวิชาการ พันธ์ข้าว การผลิตโดยวิธีธรรมชาติ คลินิกดินให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้น คลินิกประมง ให้บริการวิชาการ ให้คำปรึกษา แจกปลาสวยงาม คลินิกปศุสัตว์บริการให้ความรู้การเลี้ยงสัตว์ บริการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข แมว คลินิกสหกรณ์ ให้บริการความรู้เรื่องสหกรณ์ คลินิกชลประทาน ให้บริการความรู้การบริหารจัดการน้ำ คลินิกบัญชี ให้บริการด้านการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชีสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย ให้บริการความรู้ปัญหากฎหมาย การปฏิรูปที่ดิน
คลินิกเกษตรและสหกรณ์ ให้บริการวิชาการ คลินิกเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านวิชาการ คลินิกเซ็นเตอร์ให้ความรู้ด้านสุขภาพ และบริการต่าง ๆ เช่น สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม การส่งเสริมอาชีพ สาธิตการทำทอดมันเห็ด ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสารชีวภัณฑ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร(ธกส.) ให้ความรู้ด้านการเงิน รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกร

 

ทีมข่าว เกษตรจังหสัดนครปฐม

Close