วันอาทิตย์, 14 เมษายน 2567

ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ตราด โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม จัดการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2565 ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและแขกผู้มีเกียรติ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2565 ในโอกาสมาประเมินโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ได้ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงและมีการแสดงสิงโตมังกรศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ พร้อมด้วยก่อนเข้าในพิธีการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้มีการแสดงต้อนรับคณะกรรมการประเมินได้มีการแสดงของนักเรียน คนตรี นาฎศิลป์และชุมการแสดง ราชการุณย์ เป็นต้น

เมื่อเวลา 09.00 น.ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ.หอประชุมโรงอาหารโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม โดยมีนายธราธิป วงษ์แก้ว รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินฯ จํานวน 7 ท่าน โดยมี นายคมสัน ณ รังสี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม กล่าวให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษา นายวิจิตร พาพลงาม นายอําเภอคลองใหญ่ให้เกียรติเข้าร่วมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2565 นายสําเนา บุญมาก อดีตผู้อํานวนการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้เข้าร่วมในการประเมินสถานศึกษาและให้ความคิดเห็นเรื่องต่างๆ นายอาภากร เจริญผล นายก อบต.คลองใหญ่ นางวิยะดา ซวง รองประธานอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด นายธนิต แสงวิสุทธิ์ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งที่ ๑ และสถานศึกในพื้นที่อําเภอคลองใหญ่เข้าร่วมพร้อมหน่วยงานอื่นๆโดยมีวัตถุประสงค์ของนายคมสัน ณ รังสี ผู้อํานวยการโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม

 

ได้กล่าวว่า โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมได้เล็งเห็นว่าประเทศไทยมีการพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าได้อย่างต่อเนื่องการพัฒนาคุณภาพของประชากรจึงต้องพัฒนาสมรรถภาพทางสมองคือสติปัญญาไปพร้อมกับการพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมดังคํากล่าว่า ความรู้คู่คุณธรรม โรงเรียนจึงได้ตระหนักและเข้าใจบทบาทของตนเอง และสามารถหากลยุทธ์ใหม่ ที่เหมาะสมกับวัยเด็กเพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมลักษณะนิสัยอย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งครูทุกคนต้องเอาใจใส่พฤติกรรมเด็กอย่างจริงจังและได้จัดทําแผนการดําเนินงานด้านคุณธรรม จริยธรรม จึงได้กําหนดวิสัยทัศน์ในหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมและกําหนดเป็นพันธกิจของโรงเรียนอีกทั้งโรงเรียนได้จัดให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมไว้ในหลักสูตรของสถานศึกษา ดังนั้นโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมและโครงการอย่างหลากหลายโดยจัดทําโครงการที่ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตลอดมาเป็นต้น โดยมีพระใบฎีกาไชยา ปิยธมโม วัดคลองจาก เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม หลังจากนั้นคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ได้เยี่ยมชมการเรียนการสอนของโรงเรียนเดินชมนิทรรศการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และสอบถามข้อมูลผลงานวิธีการปฎิบัติงานที่ผ่านมา เช่น ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านการบริหารและจัดการศึกษา ด้านการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและด้านความดีเด่นของสถานศึกษาเป็นต้นในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดกลาง ประจําปีการศึกษา 2565 ระดับกลุ่มจังหวัดที่ 12

 

/ภาพ/ข่าว วิเชียร ม่วงสี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ตราด

Loading