วันจันทร์, 24 มิถุนายน 2567

พระปลัดประภาสพระวิทยากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายธรรมะ

นครปฐมพระปลัดประภาสพระวิทยากรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายธรรมะ

 

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2566 ที่โรงเรียนเทศบาล 3 พระปลัดประภาส ปุญญธัมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม พระวิทยากรให้ความรู้บรรยายธรรมโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่ายธรรมะ. โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) มีนักเรียนเข้าร่วมฟังบรรยายป.4-6 จำนวน 130 คน.

 

โดยมี พระวิทยากรโดย พระมหาอดิเรก ฐิตวุฒฑิ ดร. เจ้าอาวาสวัดลำพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม พระปลัดประภาส ปุญญธัมโม เจ้าอาวาสวัดปทุมทองสุทธาราม อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม. พระภูริสนัฏฐ์ รวิวังโส วัดลำพญา อ.บางเลน. จ.นครปฐม

 

โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายธรรมะ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายธรรมะให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้ได้เรียนรู้และเข้าใจประวัติความสำคัญศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนา ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี และธำรงรักษาพระพุทธศาสนา

 

โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายธรรมะ แก่นักเรียน ระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมอาคาร เอ 5 โรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) อ.เมือง จ.นครปฐม

 

โดยมี นางณิชาภา ศกุนะสิงห์ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม)พร้อมคณะครูอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนค่ายธรรมะในครั้งนี้

 

 

Loading